47000 Geçici Personel Alımı Resmi Gazetede Yayınlandı

52
47000 Personel Alımı
47000 Personel Alımı

Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan ve işsiz kalacak olan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine ilişkin Bakanları Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlar Kurulu Kararına göre 2013 yılında 47 bin kişi kamuda geçici işçi olarak istihdam edilecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 11 ay 28 günü geçmemek üzere çalıştırılacak olan geçici personelin 60 gün içinde belirtilen kurumlara başvurması gerekiyor.

Resmi gazete 47.000 Geçici Personel Alımı Hakkındaki Tam Metin

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR

Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (47.000) kişinin; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2013 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Başvuru ve aranacak şartlar
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin;
a) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararnamenin eki Esasların 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan (60) günlük süre içerisinde anılan maddede belirtilen ilgili kurumlara başvurması,
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması,
gerekir.
Atama teklifleri
MADDE 3- (1) Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda, kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir.
Görev yeri
MADDE 4- (1) Geçici personel, ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlan ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilir. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici personelin ücretleri görevlendirildikleri kuruluşlar tarafından ödenir.
(2) Bu Karara göre üniversitelere tahsis edilen toplam pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayılan üniversiteler itibariyle Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.
(3) Geçici personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde diğer illerde istihdam edilir.
(4) Geçici personel, talebi üzerine istihdam edildiği ilin dışında başka bir ilde, kurumun hizmet ihtiyaçlan doğrultusunda ve yeni hizmet sözleşmesi yapılması kaydıyla istihdam edilebilir.
İşe başlama
MADDE 5- (1) Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisinde olması hâlinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.
(2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.
(4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.
(5) Askerlik görevini yapmakta olanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın başından itibaren başlar.
Devlet Personel Başkanlığına bildirim
MADDE 6- (1) Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı hâlde göreve başlamayan personel 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı manyetik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilir.
(2) Kurumlarca, ataması yapılan personelden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanların son durumları, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici personelin bilgilerini içerecek şekilde, yılın 5 inci ve 11 inci aylarında Devlet Personel Başkanlığına manyetik ortamda bildirilir.
Ücretler
MADDE 7- (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.
a) Yükseköğrenim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlanna 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
(2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin aslî personeli gibi iaşe edilir.
(4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde faydalandırılır.
(5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
(6) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.
Ödeme günü
MADDE 8- (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15?inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aym başında ödenir.
İş sonu tazminatı
MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ücretli izin süreleri dâhil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;
a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) İlgilinin ölümü,
c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,
hâllerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.
(3) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm hâlinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.
(4) Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmez.
(5) İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Çalışma saatleri
MADDE 10- (1) Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanır.
İzinler
MADDE 11- (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir.
(2) Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.
(3) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir.
(4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür. Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Başka iş yapma yasağı
MADDE 12- (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
Suç sayılan fiil ve hareketler
MADDE 13- (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.
Sosyal sigortaya tabi olma
MADDE 14- (1) Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.
Sözleşmenin sona ermesi
MADDE 15- (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.
Vize zorunluluğu
MADDE 16- (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için, 2012 yılındaki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunur. Ancak, bu Karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığına vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.
İstihdam yasağı
MADDE 17- (1) Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.
Yetki
MADDE 18- (1) Bu Kararın uygulanmasında, mali konular dışında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Karar, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kurum Adı Adedi Sözleşme Süresi

Avrupa Birliği Bakanlığı 50 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Adalet Bakanlığı 4.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 600 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 300 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
İçişleri Bakanlığı 4.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.000 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Maliye Bakanlığı 1.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Milli Eğitim Bakanlığı 15.000 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Milli Savunma Bakanlığı 50 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.000 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Sağlık Bakanlığı 1.000 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Danıştay Başkanlığı 100 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Yargıtay Başkanlığı 150 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Devlet Personel Başkanlığı 50 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Gelir İdaresi Başkanlığı 800 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 2.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 100 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 250 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Karayolları Genel Müdürlüğü 250 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Spor Genel Müdürlüğü 150 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.250 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 250 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı
Üniversiteler 3.500 Geçici Personel Alımı 2013 Yılı

7 YORUMLAR

  1. İZMİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK HALKLA İLİŞKİLER MEZUNUYUM.UZUN BİR SÜREDİR İŞ ARIYORUM.UYGUN GÖRÜLEN BİRİMLERDE VE İŞLERDE ÖZVERİ İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIM.BİLGİNİZE..

  2. cumhurıyet üniversitesi makıne teknikerliği bölümü mezunuyum iş arıyorum..
    numaram : 0507 729 58 53

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here