Çevre mühendisi

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.


GÖREVLER


Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;
– Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
– Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
– İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,
– Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
– Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
– Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
– Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Araştırmaya meraklı,
– Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
– Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
– İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çevre mühendisleri;
– İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,
– İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
– Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
– Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması,
– Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,
– Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması,
– Risk analizi ve değerlendirilmesi,
– Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,
– Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar,
– Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi,
– Çevre yönetimi ve planlaması,
– Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi,
– Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi,
– Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.
Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, üniversitelerin mühendislik fakülteleri Çevre mühendisliği bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Çevre Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal-2 (SAY-2) puanı almak ,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Çevre Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Çevre, Çevre kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Kimya, Kimya Teknolojisi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Çevre mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl “yabancı dil hazırlık programı” uygulanır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim dili İngilizce’dir. “Yabancı dil hazırlık programı” süresi eğitim süresine dahil değildir.
Çevre mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları, İnşaat Bilgisi, Çevre Kimyası, Bilgisayar ve Programlama, Zemin Mekaniği, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Oşinografi (deniz ve göl kirlenmesi, deniz deşarjı), Su ve Pis Su Mühendisliği (su temini ve atık suların uzaklaştırılması), Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması, Hidroloji.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atık bertarafı gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.
Yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür.
Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri asgari ücretin 3-3.5 katı civarında ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Ücrette işletmenin büyüklüğü, çalışma pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik görülmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
– Çevre Mühendisleri Odası,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here