Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni / Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

Fabrika vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapabilen kişidir.
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni / Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
5 dk
Son güncellenme: 11/11/2019
Tüm Başlıklar

Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GÖREVLER

Fabrika, atölye vb. işletmelerde;

 • - Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,
 • - Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,
 • - Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,
 • - Teknik ve meslek resim çizer ve okur,
 • - Ofis paket program uygulamaları yapar,
 • - Bilgisayar destekli tasarım yapar,
 • Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,
 • - Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
 • - Endüstriyel elektrik sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
 • - Endüstriyel elektronik sistemlerini kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
 • - Dijital elektronik devreleri kurar,
 • - Mikrodenetleyici ile devre tasarımını yapıp sistemi çalıştırır.
 • - Mevcut tesisi gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • - Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
 • - El breyzi,  havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,
 • - Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçleri,
 • - Elektrik devre elemanları,
 • - Elektronik devre elemanları,
 • - Endüstriyel elektronik devre elemanları,
 • - Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;

 • - Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
 • - Elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan),
 • - Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
 • - Duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen),
 • - Kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,
 • - Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
 • - Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
 • - Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyenleri; kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar ve görevlerini çoğu kez ayakta yürütürler. Çalışırken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidirler. Endüstriyel elektronik teknisyenleri, endüstriyel elektronik teknikerleri ve elektronik mühendislerinin gözetiminde görev yaparlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liselerinin Endüstriyel Elektronik Bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre tüm meslek liseleri,Anadolu meslek liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı altında Endüstriyel Bakım Onarım dalı isminde verilmeye başlamıştır.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • -Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
 • -Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
 • -Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; 

               a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

              b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. 
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, (ATL ve TL için Geometri, Analitik Geometri), Mesleki Gelişim, Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları, Teknik ve Mesleki Resim, Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Elektrik Makineleri ve Kontrol Sistemleri, Temel Elektronik Sistemler, Endüstriyel Elektrik Sistemleri, Endüstriyel Elektronik Sistemler derslerini alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Elektroniğin sanayiye uygulanması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Teknik ilerledikçe hemen her makinenin kontrolü otomatik kontrole dönüşmekte, bu kontrolde de genellikle elektronik bir devre kullanılmaktadır.
Endüstri alanındaki gelişmeler elektroniğin bu dalının önemini artırırken bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Dolayısıyla istihdam alanı oldukça geniş bir daldır. İşsiz kalma riski yok denecek kadar azdır.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir.İşletmenin sağladığı diğer sosyal imknlardan faydalanabilirler.İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona,  çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek Liselerinin “Elektrik Elektronik Teknolojisi” alanı Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon,  Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları ve üniversitelerin Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elek. (Sivil Hav. YO.), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.Meslek liselerinin Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olanlar alanlarında ustalık eğitimine katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavına girebilirler. Ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.
Çalıştığı kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİECEK YERLER

 • - İlgili eğitim kurumları,
 • - Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 • - Bünyesinde Meslek Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

 

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.