Gama bilgisayarda bayilik fırsatı

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
GAMA’ nın pazarladığı ve satışını yaptığı ürünlerin, internet üzerinden yahut fiilen pazarlanması, satış ve sonrası hizmetlerinin verilmesi, internet üzerinden yapılması durumunda online ürün satışı yapılan www.e-gama.com  adresine üyelik sistemi, elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşullarının düzenlenmesi, cari hesap çalışma sistemi ve genel kurallarla birlikte sözleşmenin gizliliği, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile buna bağlı konularda  GAMA ile BAYİ’ nin yükümlülüklerini belirler.


3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ, SÜRESİ, DEĞİŞİKLİĞİ VE SONA ERMESİ 
3a) Sözleşme; BAYİ tarafından imzalanarak onaylanması ve ekindeki belgelerin eksiksiz tamamlanarak GAMA’ya teslimi ile yürürlüğe girer.
3b) Sözleşme süresiz olup, GAMA  alacağı idari karar doğrultusunda tek taraflı olarak dilediği zaman sözleşmeyi sona erdirebilir, askıya alabilir, sözleşme konusu edimleri süreli veya süresiz olarak durdurabilir.
3c) GAMA bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usuli formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle veya www.e-gama.com adresinde  ilan etmek suretiyle yapabilir. BAYİ bu ek, talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder.
3d) GAMA’nın sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
3e) Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında,  öncelikle iş bu sözleşme tarafları arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların hükümleri uygulanır. Önceki sözleşmelerden kaynaklanan GAMA’nın  hak ve alacak talep hakları GAMA için saklı hak teşkil eder.
3f) Sözleşme maddelerinden herhangi birinin Yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşmenin  yürürlükte kalıp kalmayacağı GAMA’nın takdirindedir.
 (Bu sözleşme EK-4 ve EK-5’de yer alan Kredi Kartı ile Ödeme Yapma Taahhütname ve Talimatnamesi,  kredi kartı ile alıs-veris yapacak olan Bayiler tarafından doldurulması zorunlu olup, bu formu doldurmayan Bayi tarafından kredi kartı ile alış-veriş yapılamaz.)


4. CARİ HESABA İLİŞKİN HÜKÜMLER
4a)GAMA ”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦bölgesindeki bayilik yapma yetkisini BAYİ’ ye vermiştir. BAYİ sözleşmeden kaynaklanan yetkilerini devir ve temlik edemez, transfer edemez, satamaz, haksız rekabet yapamaz. BAYİ bu bölgenin dışında faaliyette bulunamaz. Bölgenin genişletilmesi, daraltılması veya aynı bölge içinde diğer bayiliklerin açılması GAMA’ nın yetkisi dahilinde olup BAYİ buna muhalefet edemez ve bu sebeple bir hak talep edemez.
4b) BAYİ’ nin GAMA’ dan satın alacağı her türlü mal ve siparişler ile buna benzer ticari ilişkiler sonucu doğacak borçların ve yaptığı her çeşit ödemelerin,Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri gereğince her iki tarafın resmi defterlerinde cari hesap olarak yürütülmesi karalaştırılmıştır.
4c) Cari Hesap sözleşmesindeki hesap bakiyeleri, USD (Amerikan Doları) karşılığıdır. BAYİ‘ nin hesaba ilişkin Türk Lirası ödemeleri ödeme tarihindeki kur üzerinden USD $ (Amerikan Doları) na  çevrilerek  bakiyeden düşülür. Sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde de BAYİ ödemelerini USD (Amerikan Doları) veya USD karşılığı Türk Lirası olarak yapmak zorundadır.
4d) GAMA’ ya  cari hesap borcuna karşılık BAYİ’ den ciro yolu ile intikal eden (müşteri) çek, senet ve kıymetli evrakın kısmen veya tamamen karşılıksız kalması ve/veya vadelerinde ödenmeyerek protesto olması halinde ödenmemiş olan miktarın BAYİ’ye bildirilmesini müteakip, o ana kadar yapılan masraflarla birlikte vadeden itibaren en geç 2 gün içinde BAYİ tarafından ödeme yapılacak, ilgili kıymetli evrak ise BAYİ’ye iade edilecektir.
     4e) GAMA’ ya  gerek BAYİ tarafından cari hesap borcuna karşılık, keşide/tanzim  edilerek verilen kıymetli evrakın kısmen veya tamamen karşılıksız kalması ve/veya vadelerinde ödenmeyerek protesto olması, gerek ise BAYİ’ den ciro yolu ile GAMA’ ya intikal eden ve (4d) bendinde anılan prosedürün uygulanmasından sonra dahi sözkonusu kıymetli evrakın 2 gün içerisinde BAYİ tarafından ödenmemesi halinde, BAYİ sözleşmeyi ihlal etmiş ve temerrüde düşmüş sayılacak, bununla ilgili protokole bağlı tüm cezai şartlar uygulamaya konabilecektir.
 4f) BAYi tarafından gerek kendisi tarafından keşide/tanzim edilen, gerek ise ciro yolu ile GAMA’ya verilen kıymetleri evraklar, mevcut ticari ilişkinin neticesinde doğan borca karşılık alınacak olup Teminat hükmü bulunmamaktadır.   
4g) Ödeme şartları/sürelerine uyulmaması ve kıymetli evrakın karşılıksız çıkması, protesto edilmesi halinde ve (2) iki günü aşan ödemelerde, aylık %10   vade farkı uygulanacaktır. Ayrıca gününde ödenmeyen kıymetli evrak ve ödemelerden dolayı BK. İlgili maddeleri gereğince vadesi gelmemiş alacak ve kıymetli evrakların da  muaccel hale geleceği hiçbir ihbar, ihtar ve ödememe protestosuna gerek olmaksızın GAMA‘ nın kanuni takibe geçmekte serbest ve haklı olduğunu BAYİ kabul eder. Yine gününde yapılmayan ödemelerin BK 84.madde gereğince öncelikle vade farkı ve masraflara mahsup edileceği BAYİ tarafından peşinen  kabul edilir.


5. WEB KULLANIM VE BAYİ ÜYELİK SİSTEMİ 
5a) Bayi Kodu: Sözleşmenin -3a- maddede anılan şekilde yürürlüğe girmesinden sonra GAMA tarafından belirlenerek bildirilecektir. Aynı bayi kodu iki ayrı bayiye verilemez.
5b) Yönetici Kullanıcı Adı : Bayi Kodunun bildirimi ile başlangıçta GAMA  tarafından belirlenerek bildirilecektir. BAYİ ilk kullanımda bu adı değiştirmesi gerekmektedir. BAYİ, GAMA’nın onayı ile değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları şirketi içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve www.e-gama.com  adresinde belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. BAYİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5c) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre GAMA tarafından belirlenir. İlk kullanımda BAYİ’nin bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması BAYİ’ nin sorumluluğunda olup GAMA şifre kullanımından doğabilecek problemler ve buna bağlı zararlardan kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
5d) Kullanım: BAYİ’ nin www.e-gama.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. GAMA tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi  bir E-BAYİ ’ye bu hizmeti vermekten tek taraflı olarak vazgeçebilir.


6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ
6a. ‘‘GAMA’ NIN’’ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6a.1) GAMA  fiili satış yollarını ve www.e-gama.com’ un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.
6a.2) GAMA  gerek fiili satışlarda müşteri temsilcisine gerek ise www.e-gama.com’ dan verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde BAYİ’ ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.
6a.3) Sipariş teslimlerinde GAMA sipariş tarihini gözönüne alarak ürün teslimi gerçekleştirecektir. Ancak teslim sırasında oluşabilecek değişikliklerden kaynaklanan zararlardan GAMA  sorumlu tutulamaz.
6a.4) Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi  GAMA’ nın güvenliğinde olup, bu bilgileri GAMA ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.


6b. ‘‘GAMA’NIN’’ YETKİLERİ
Bu sözleşme kapsamında GAMA aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.
6b.1) GAMA  bayilik sisteminin ve www.e-gama.com sitesinin çalışmasını geçici  bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı BAYİ üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde GAMA  sorumlu olmayacaktır.
6b.2) GAMA, gerek müşteri temsilcileri kanalıyla gerek ise www.e-gama.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye  GAMA tek taraflı olarak yetkilidir. Sipariş girildikten sonra  GAMA  yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile GAMA ’nın stok yapısı ile sınırlıdır. GAMA  siparişi aldıktan sonra, bu siparişi iptal ederek E-BAYİ’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder. Ürünlerin www.e-gama.com’da teshir edilmesiyle GAMA ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt etmiş olmaz.
6b.3) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili GAMA  tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
6b.4) GAMA  sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile BAYİ’ye ulaştırabilir.
6b.5) GAMA,  mevcut kredi limitleri yeterli olan ve limiti onaylanan BAYİ ‘nin alışveriş yapma hakkını sebep belirtmeden kaldırma yetkisine sahiptir.
6b.6) Web kullanımında, GAMA  BAYİ’nin  www.e-gama.com ‘dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden GAMA  sorumlu değildir.
6b.7) İş bu sözleşme  BAYİ tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylandıktan ve GAMA’ ya gönderildikten sonra Web kullanımında “Yönetici Kullanıcı Adı” ve geçici şifre BAYİ’ ye gönderilecektir. GAMA  bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan BAYİ’lerin yeni bir şifreye sahip olmalarını yada şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.
6b.8) GAMA   BAYİ’nin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, vs. ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
6b.9) GAMA, www.e-gama.com, servisinin güvenli, hatasız, süresinde ve sürekli kullanımını, servis kalitesini ve kullanım neticelerinin güvenilir olduğunu garanti etmez ve  doğacak zararlardan sorumlu bulunduğunu taahhüt etmez.
6b.10) GAMA  üyelerin dosyalarının saklanması için kendisin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotalara artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı GAMA  sorumlu değildir.
6b.11) GAMA  gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.


6c. ‘‘BAYİ’ NİN’’ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6c.1) BAYİ, kendisi, Alt Bayisi ve/veya şubesi tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı kendisinin sorumlu olacağını ve bu hallerde BAYİ ’lik üyeliğinin GAMA  tarafından tek taraflı olarak  sona erdirilebileceğini,
6c.2) www.e-gama.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak kendisi yahut alt bayisi tarafından yapılan bütün işlemlerin BAYİ tarafından yapıldığını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini,
6c.3) Verilen siparişlerde GAMA’nın belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile yada ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemler neticesinde bir zarar doğması halinde GAMA ’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini,
6c.4) Web kullanımında Bayinin Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı ve yapılan tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını,
6c.5) Web kullanımında BAYİ’ nin  üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı GAMA‘ nın sorumlu olmayacağını,
6c.6) Web kullanımında servis kullanımı esnasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden GAMA’ nın sorumlu olmayacağını,
6c.7) www.e-gama.com da sunulan hizmetlere GAMA tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde GAMA ‘nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,
6c.8) Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,
6c.9) GAMA’nın izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,
6c.10) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Anlaşmalar ve Kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi, gönderilmesi halinde oluşan suçtan ve doğacak zararlardan bizzat sorumlu olacağını,
6c.11) Ürünlerde arıza ve ayıplara ilişkin tespit ve bildirimlerini  GAMA’ya Yasal süresinde yapmayı, aksi durumda ürünü değiştirme hakkının doğmayacağını, ürün iadesine ilişkin www.e-gama.com’da yayınlanan prosedüre uyacağını,
6c.12) GAMA’nın  konsinye satış yapmadığını ve ürünün peşin veya vadesinde ödenmek üzere satıldığını bildiğini, satılan malın arıza ve ayıp hükümleri dışında iade alınmadığını,
6c.13) Faturayı aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde fatura bilgilerine itiraz etmediği takdirde içeriği ile birlikte faturayı kabul etmiş sayılacağını,
6c.14) BAYİ’nin yaptığı geç ödemelere aylık %10 vade farkı uygulanacağını, GAMA’nın kendi tasarrufunda olmak üzere fatura bazında bu vade farkı oranını azaltıp-arttırabileceğini, bu bedelin ilk faturaya ilave edilebileceği gibi, müstakil fatura ile de tanzim edilebileceğini,
6c.15) Faturaların,  üzerinde belirtilen vade tarihinde ödeneceğini, cari hesap borcuna karşılık verdiği çek ve senetlerin BAYİ’nin alacağı olarak cari hesaba kaydedileceğini, temerrüdü sonucunda, tahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedileceğini,
6c.16) Cari Hesaba ilişkin Yabancı para üzerinden yapılacak işlemlerde, Türk Lirasına çevrilerek muhasebeleştirme yapıldığından, vergilendirme döneminde ortaya çıkacak Kur Farkı nedeniyle,  yeniden değerlendirme yapılarak  Kur Farkına ilişkin fatura kesilmesini, bunun cari hesaba borç olarak işleneceğini, 


Kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. CARİ HESAP VE WEB SİSTEMİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
7a) BAYİ, siparişlerini GAMA’nın belirleyeceği biçimlerde verir. GAMA sipariş tutarı konusunda asgari sınırlamalar koyabilir. BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini müşteri temsilcisine bildirip GAMA’nın onayını alarak yada www.e-gama.com’u kullanarak vermek zorundadır. Bu siparişler verilirken siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği www.e-gama.com’dan  seçilecektir. BAYİ tarafından GAMA müşteri temsilcisine sözlü olarak verilecek siparişlerde ilave adres bildirildiğinde GAMA’dan ayrıca onay alınmadığında bu adrese gönderi kesinlikle yapılmayacaktır.
7b) BAYİ, bu anlaşma EK-3’de yer alan Sevk Formu’nu kendi ve tüm Şubeleri, Alt Bayileri ve gereğinde bunların müşterileri için ayrı ayrı antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve BAYİ yetkilisi tarafından onaylanmış bir biçimde doldurarak gönderecektir. Sözleşme ve kaydedilecek ilk adreslere ait dokümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur. Sonradan ilave edilecek adresler için yine EK-3’deki Sevk Formu aynı şekilde doldurulup kargo, posta ya da faks yoluyla veya elden GAMA’ya ulaştırılacaktır. BAYİ bu şekilde GAMA’nın belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir. Bu başvuru sonuçları GAMA tarafından en geç bir iş günü içinde kabul ya da reddedilecek ve sonuç BAYİ’ye bildirilecektir. BAYİ, Alt Bayi- Şube/müşteri adreslerinin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresi bildirmek ve eski adresin iptali için faks ya da e-posta ile müşteri temsilcisine bilgi vermek zorundadır. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumunda doğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır.
7c) BAYİ’nin, Alt Bayi,  Şubesi veya müşterisinin adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleri sebebi ile malın çalınma, dolandırılma ve zayi edilmesi hallerinde ve/veya bu sebeple sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3.şahıslara verilecek zararlardan tamamen BAYİ sorumlu olacak olup, GAMA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Bu sebeple doğacak zararlar ve ilgili ürünün bedeli BAYİ tarafından bila itiraz ödenecek olup ayrıca GAMA’nın açıklanan ve benzeri nedenlerle ödemek zorunda kalacağı maddi manevi her tür tazminat bedeli gecikmeksizin, BAYİ tarafından nakden ve defaten ödenecektir.
7d) BAYİ  tarafından GAMA’nın belirlediği usullere aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat  yapılamaması durumunda GAMA’ya geri iade olan malın kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanacak ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilecektir.
7e) Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı) teslim almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında GAMA sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi yerine GAMA Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bantı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo ya da sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürün(ler) hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. Bayinin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu madde hükümleri geçerlidir. GAMA deposunda teslimlerde, teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine bildirilecek sipariş numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. GAMA gerek gördüğü taktirde her tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde GAMA’nın malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisi vardır.
7f) Nakliye ve kargo masrafları BAYİ’ye aittir. GAMA dilediği oranda katkı payı sağlayabilir. Sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir. Nakliye veya kargo bedeli ürünlerle birlikte veya ayrıca fatura edilebilir.
7g) BAYİ gerek kendi yada Alt Bayi ve/veya Şubelerince www.e-gama.com üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını, gerek ise Mail Order formunu eksiksiz doldurmayı, EK-4’de yer alan Taahhütname ve EK-5’de yer alan formu doldurmayı ve bu belgelerin kendi/alt bayi/şubesince ve müşterisi tarafından imzalanmasını sağlamayı, müşteri kimlik ve kredi kartı karşılaştırması sonrası bunların fotokopilerini de alarak,  istenen diğer belgelerle birlikte tam ve gerçeğe uygun bilgilerle doldurulmuş şekilde GAMA’ya iletmeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ, kendisi yada alt bayi ve şubelerince istenilen evrakların GAMA’ya verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ bu tür işlemler nedeniyle cari hesabına alacak kaydedilecek her türlü kredi kartı ödemelerinde GAMA’nın bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemeleri GAMA’ya geri ödemeyi ve/veya cari hesabına borç kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder. Havale ile veya pos makineleri ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon vergi vs. ücretleri BAYİ’ye aittir. BAYİ’nin Alt Bayisi ve şubelerinin sistemde tanımlanmadığı durumlarda da sorumluluk BAYİ’ye aittir.  
7h) BAYİ, Kredi Kartı ile alış-veriş yapacaksa, Web üzerinden yapılacak işlemlerde firma ortaklarının kredi kartlarını  www.e-gama.com’a tanımlatmak veya  fiili işlemlerde bunu yazılı olarak GAMA’ya  bildirmek, her iki durumda da ödemelerini otomatik yapmak için EK-4 ve EK-5’te yer alan formu eksiksiz olarak doldurup GAMA’ya göndermek mecburiyetindedir. 


8. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SEBEPLERİ
8a) BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya GAMA yazılı bildirimde bulunmak sureti ile BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır.
8b) BAYİ tarafından yapılan başvuruda veya sözleşmenin uygulanması aşamasında GAMA‘ nın  kayıtları, mülkiyeti ve benzeri hususlarda yanlış ve eksik beyanda bulunmuş olması,
8c) BAYİ tarafından GAMA’ nın işaret ve markalarının sökülmesi, başka marka ve işaretler konulması,
8d) BAYİ‘ nin ortakları veya yönetici personeli arasında GAMA’ nın kanaatine göre bayilik faaliyatini veya BAYİ veya GAMA’ nın çıkarlarını olumsuz biçiminde etkileyecek herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilafın ortaya çıkması,
8e) BAYİ’ nin istenen satış bilgilerini mali bilgilerini ve bunları tamamlayan bilgileri zamanında vermemesi veya hesap veya kayıtlarının GAMA tarafından incelenmesine veya denetlenmesine izin vermemesi,
8f) BAYİ’ nin ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmemesi,
8g) BAYİ’ nin sermaye ve hissedarlarının değişmesi, ticaret ünvanının ve şirketin nevinin değişmesi, imzaya yetkili şahısların değişmesi ve bu tip değişikliklerin değişiklik yapılmadan önce GAMA’ ya haber verilmemesi,
8h) BAYİ‘ nin ödeme aczine düşmesi,vadesi geldiğinde ödeme yapmaması,kredi ilişkilerinin düzgün çalışmasını temin edememesi, ödemelerini durdurması veya bu amaçla müracaatta bulunması, konkordato istemesi, BAYİ’ nin iflasının istenmesi, BAYİ’ ye bir tasfiye memuru veya kayyum atanması, BAYİ’ nin işletmesi üzerindeki hakların ve mal varlığının mülkiyetinin üçüncü bir kişinin eline geçmesi,
  durumlarında GAMA ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir.
8ı) Yasalarda öngörülen diğer haklı sebeplerin varlığı halinde de GAMA‘ nın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı mevcuttur.
8j) BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmeme hakkı tamamen  GAMA’ya aittir.
8k) İşbu madde uyarınca sözleşmenin feshi sebebiyle GAMA’nın  maruz kalacağı zararların tümünü E -BAYİ tazmin etmeyi taahhüt eder. Sözleşmenin feshi nedeniyle BAYİ, GAMA’dan herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunamaz.
8l) BAYİ, tüm asıl ve ferileri ile borcunu ödedikten sonra her zaman sözleşmeyi feshedebilir. Borcunu ödeyen ve ibralaşılan BAYİ’ye, verdiği teminatlar hiç bir şart ileri sürülmeden geri verilir.
 
9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda GAMA’nın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK. İlgili madde kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


10. GİZLİLİK
Sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde GAMA ve www.e-gama.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, sözleşmenin derhal iptal edileceğini ve GAMA‘ nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.


11. TEMİNAT
11a) BAYİ, cari hesap, kredili çalışma ve bu sözleşme kapsamından kaynaklanan her türlü yükümlülüklerinin teminatı olarak; işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte GAMA’nın talebi üzerine, GAMA’nın belirleyeceği oranda kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu ve/veya mukabili değerde teminatlarını vermekle yükümlüdür.
11b) GAMA, kredi limitleri, BAYİ’nin cari hesap işleyişi, kendi takdir edeceği ve benzeri nedenlerle her zaman ek teminat talep edebilir.
11c) Teminatların alınıp – alınmayacağını,  miktar ve türünü GAMA belirler. Teminatın ve/veya ek teminatın istenildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ve sipariş verilmiş ise mutlaka sevkiyattan önce sağlanması gerekir. Teminat süresinde verilmediği taktirde GAMA sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen askıya alabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenle sözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederek almaya,  sevkiyatı kesmeye, sipariş kabul etmemeye, teminat gücü ve risk hadlerinde sınırlı çalışmaya karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir.
11d) BAYi tarafından, cari hesap borcuna karşılık olmayıp işbu madde kapsamında teminat oluşturmak amacıyla tanzim edilerek yahut ciro yolu ile senet verilmesi durumunda; verilen senetlerin alındığı tarihte ayrı bir belgeye dökümleri yapılacak, Teminat Hükmünde oldukları ve GAMA tarafından 3. kişilere ciro ve teslim edilemeyeceği yazılacaktır.
11e) Cari hesabın borçsuz kapatılması halinde iş bu teminat senedi/leri BAYİ’ye 3 gün içinde iade edilecektir.
Bu kapsamda teminat senedi alınması halinde  EK-2’de yer alan form düzenlenir.


12. KEFALET
İş bu sözleşmede BAYİ’nin GAMA’ya karşı olan her türlü borçlarından ve taahhütlü ve/veya edimlerinden veya BAYİ’nin karşılıksız çıkan çeklerinden veya ödenmeyen senetlerinden veya ödemediği fatura bedellerinden veya cezai şart dahil olmak üzere;  ekte yer alan ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ‘‘Kefalet  Sözleşmesinde’’  kefil adı altında imzası bulunanlar olarak, GAMA’ya karşı kefaleten, BAYİ ile birlikte müştereken ve müteselsilen borçlu olduğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder/ler. Sözleşme tarafları ve kefiller taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde GAMA’nın, BAYİ ve kefil hakkında münferit veya birlikte (tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile) takipte bulunmaya veya dava açmakta hakkı bulunduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederler. (Bu kapsamda EK-6’da yer alan sözleşme imzalanır.)


13. CEZAİ ŞART
İşbu sözleşmenin BAYİ tarafından herhangi bir maddesinin ihlali nedeni ile ihtarlı veya ihtarsız GAMA tarafından feshi halinde verilen teminatın %30’unun (11.mad. belirtilen teminatın) GAMA tarafından cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedileceğini BAYi peşinen kabul eder. GAMA’nın başka bir alacağı bulunmadığı takdirde artan kısım BAYİ’ye iade edilir.


14. VERGİLENDİRME
GAMA‘ nın fiilen ve www.e-gama.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar Web satış sistemi üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek  tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca BAYİ ‘nin kayıt düzeni ile ilgili sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.


15. MÜCBİR SEBEPLER
Tabii afetler (deprem,sel vb) yangın,salgın hastalık,grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dahili kargaşa ,ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar mücbir  sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep oluşması halinde maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve taraflar nasıl hareket edileceği konusunda birlikte karar verecekler.16. TEBLİGAT ADRESİ
Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.


17. DAVA İHBARI
GAMA tarafından BAYİ’ ye ve/veya aracılığı ile müşteriye verilen herhangi bir ürünle ilgili olarak BAYİ‘ ye dava ikame edilmiş ise, BAYİ  derhal durumu GAMA‘ ya bildirmek  ve davayı ihbar etmek zorundadır. Aksi takdirde bu dava dolayısıyla uğranılan zarar ve ödenen tazminat vs. masraf ve ferilerinden GAMA sorumlu değildir.


18. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.


Daha detaylı bilgi ve bayilik başvurusu için linke tıklayınız.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here