Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyeni

Denizde veya karada;Gemi-gemi, gemi-kara arası yersel, göksel ve uzay ortamlarında haberleşme, seyir ve diğer gemi elektronik donanımının denemelerini, bakımını, onarımını yapan ve haberleşme aygıtlarını işleten kişidir.


GÖREVLER


Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve ulusal otorite tarafından konulmuş kurallara uygun olarak;
- Gemi elektronik haberleşme donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,
- Gemi elektronik seyir (Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, OPS, ECDIS vb.) ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,
- Gemide onarımı mümkün olmayan elektronik haberleşme seyir ve diğer elektronik donanım arızalarını rapor ederek kıyı servislerince onarımını sağlatır,
- Genel ve gerektiğinde acil durum haberleşmelerini yersel, göksel ve uzay ortamını kullanan (DSC, Telsiz-telefon, Teleks, Faks, Mors vb.) donanım aracılığıyla yapar.
Karada çalışanlar, yukarıdakilere ek olarak her türlü  gemi elektronik donanımının montajını yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bir elektronik  atelyesinde bulunması gereken her türden ölçme, üretim, test, bakım-onarım araç ve gerecini kullanır. Bunlardan bazıları;
”¢Â Havya, avometre, osilaskop, lojik analizör, spektrum analizör,
”¢Â Mikroişlemci ve EPROM programlayıcıları,
”¢Â Değişik özellikli güç kaynakları ve ölçme aygıtları,
”¢Â Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) donanımı,
”¢Â Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, GPS, ECDID donanımı vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyeni olmak isteyenlerin:
- Fen bilimleri özellikle fizik ve matematik alanında başarılı,
- Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili,
- Şekil algısı yeteneğine sahip,
- Göz ve ellerini uyum içinde  kullanabilen,
- Uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen,
- Bedence ve ruhsal yönden sağlıklı ve  dayanıklı,
- Teknolojik gelişmeleri izlemeye hevesli,
- Denizde yaşamayı seven ve gemilere karşı ilgisi olan kişiler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, seyir halindeki gemiler, yer istasyonları ve sahil servis ve bakım  istasyonlarında çalışmaktadır. Özellikle gemide nemli, gürültülü ve kokulu ortamlarda çalışmaları söz konusudur.Ticari gemide çalışanların dönüş süresi belirsiz olduğundan bu kişilerin iş yaşamı düzensizdir. Yolcu gemilerinde çalışanların dönüş gün ve saatleri belirlidir. Ancak her iki durumda da  kişi aile ortamından uzak kalma durumunda kalmaktadır. Kıyı servis istasyonlarında da çalışma saatleri düzenli değildir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri ve anadolu denizcilik teknik liselerinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme isimli bölümde verilmekte iken yeni uygulamaya göre Denizcilik alanı altında Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalı ismiyle verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Anadolu meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.
Ayrıca okul tarafından Ağustos ayında yapılan mülakat sınavını kazananlar okula alınırlar. Öğrencilerin  “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Yönetmeliği” gereğince denizde çalışmaya engel olan aşağıda belirtilen hastalıklardan birine yakalanmamış olması gerekmektedir.
a) Akıl ve ruh hastalıkları, ilaç tutkunluğu
b) Sinir sistemi hastalıkları (sara, parkinson ve benzerleri)
c) Duyu organları fonksiyon kayıpları (sağırlık, körlük vb.)
d) Çalışmaya engel olabilecek nitelikte olan;
- Metabolizma ve endokrin sistemi hastalıkları (şeker, mallitan, amiloidosis ve benzerleri)
- Kan hastalığı (maligu kan hastalıkları veya kan yapım bozuklukları ve benzerleri)
- Kas iskelet sistemi hastalıkları veya deformiteleri (ramotoit artrit, malign hastalıkları)
e) Uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar (AİDS, sifiliz ve benzerleri)


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mülakat ve kondisyon sınavında başarılı olanlar denizcilik eğitimine elverişli olduğunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde kesin kayıt hakkını kazanmaktadırlar. Görüşmeye ve kondisyon sınavına kontenjanın üç katı kadar öğrenci çağrılmaktadırlar. Söz konusu görüşmede oluşturulan komisyonca  öğrencinin yeniden fiziksel ve ruhsal  yeterliliğine bakılır. (Omurgada simetri bozukluğu, davranış ve kişisel özellikleri vb.)


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını  belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Öğrenciler temel elektrik bilgisi, elektronik alıcılar-vericiler, elektronik bilgisi, dijital teknik, uydu iletişim teknikleri, mikro dalga, mors tekniği, radar ve gemi haberleşme cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımı konularında eğitim alırlar. Ayrıca,  işletmelerde uygulamalı eğitime katılarak bilgi ve becerilerini pekiştirirler. Öğrencilere 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Uluslararası ve ulusal  sularda, yabancı ve Türk bandıralı  gemilerde ve kıyıda bakım servislerinde, kıyı telsiz istasyonlarında teknisyen olarak çalışırlar.Son yıllarda kadınlar için de yeni yeni çalışma alanı yaratılmaktadır.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitimin son yılında işletmelerde meslek eğitimi uygulaması yapılmaktadır. Bu süre içinde öğrenciler en düşük (asgari) ücretin üçte biri kadar ücret alırlar.Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.Bütün öğrenci haklarından yararlanır.Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.Eğitim sonrası denizde işe yeni başlayan bir meslek elemanı  800-1000 Amerikan Doları civarında ücret almakla birlikte bu miktar deneyimle orantılı değişmekte, yabancı bandıralı gemilerde ise ücret daha yüksektir.


MESLEKTE İLERLEME
Yabancı dil bilgisi, meslekte ilerlemenin ve kişinin kendini geliştirmesinin temel şartı olup, özellikle yabancı gemilerde ve şirketlerde iş bulmayı kolaylaştıran bir unsurdur.Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.Meslek liselerinin Denizcilik alanı “Gemi Elektroniği ve Haberleşme”dalından  mezun olanlar; Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme, (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik,  Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim), Enerji, Güverte, Mekatronik, Mekatronik(Uzaktan Eğitim) Otomotiv, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Sualtı Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları  Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları  Ses Teknikerliği, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Güverte (Deniz İşetmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu) lisans  programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here