Girişimciler İçin Başlangıç Sermayesi Adresleri

Günümüzde iş fikrine sahip olan bir girişimcinin en büyük ihtiyacı, bunu hayata geçirebilmek, kısacası işe başlayabilmek için sermaye bulmak. İşin çok başında olunması nedeniyle bu tür girişimcilerin bankalardan kredi temin etmesi çok kolay olmuyor.
Girişimcilere her türlü desteği vermeye hazır ve yeterli finansal araçlara sahip kurumlar bulunuyor. Bu desteklerin henüz kullanımı çok yaygın değil. Bu tür uygulamalar Türkiye’de girişimciliğe verilen önemin artmasıyla birlikte yeni yeni yaygınlaşıyor.
Örneğin KOSGEB’in “Başlangıç Sermayesi” desteği. Bu destek, KOSGEB’in yenilenen yönetmeliği paralelinde bu yıl içinde KOSGEB destekleri kapsamına alındı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın “Girişim Fonu”, fiili olarak 1 Ocak 2007 tarihinde uygulanmaya başlandı. TÜBİTAK’ın “Teknogirişim Programı” da henüz iki ay önce başlatılan bir program. Bu konudaki uygulamaların, gelecekte daha geniş zeminlerde sürdürülmesi bekleniyor.

Gençlere Kullandırılıyor

Başlangıç sermayesi uygulamasıyla, özellikle eğitimli gençlerin girişimcilik konusunda desteklenmesi amaçlanıyor. Bu konuda örneğin Toplum Gönüllüleri Vakfı, “Gençlik İçin Girişimcilik” adını verdiği projeyi, üniversiteler ile işbirliği halinde yürütüyor. Benzer şekilde, TTGV, TÜBİTAK ve KOSGEB’in desteklerinde de, üniversite öğrencileri önemli bir yer tutuyor. Zaten, Türkiye’de yıllardır süregelen üniversite-sanayi işbirliği konusunun temelinde de bu tür projelerin hayatiyet kazanabilmesine dönük çalışmalar yatıyor.

KOSGEB’den 12 AY Ödemesiz Kredi
KOSGEB yeni destek yönetmeliğini bu yıl içinde yayınladı. Yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi, girişimcilere dönük olarak ‘Başlangıç Sermayesi’ desteğinin uygulanmaya başlaması. Bu, KOSGEB’in sadece KOBİ’ler değil, aynı zamanda girişimciliğin de geliştirilmesi yönündeki önemli bir adımı sayılabilir. Buna göre, Yeni Girişimci Desteği kapsamında, yeni girişimcilerin, destek sözleşmesi tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre içerisinde iş kurmaya Yönelik başlangıç giderleri ile makine-teçhizat ve donanım giderleri karşılanıyor.

Geri Ödemesiz Destek Var
KOSGEB, bu kapsamda, iş kurmaya yönelik başlangıç giderleri için geri ödemesiz 4 bin YTL tutarında destek veriyor. Bunun dışında yeni girişimcilerin sabit giderleri için de teminat karşılığı ve geri ödemeli olarak verilen destekleri de bulunuyor. Bu kapsamda, girişimcinin alacağı makine-teçhizat ve ofis donanımları için teminat karşılığı geri ödemeli olarak ve ilk 12 ay ödemesiz dönemden sonraki 24 ayda altı aylık dönemler halinde geri tahsil edilecek şekilde 40 bin YTL’ye kadar destek veriliyor. Girişimci eğer finansal kiralama yolu ile makine-teçhizat alacaksa, kiralama süresi en fazla dört yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderleri için 10 bin YTL’ye kadar geri ödemesiz destek almak mümkün.

İŞ-GEM’de Yer Tahsisi
KOSGEB’in yeni girişimciye dönük bir diğer desteği, tesis sağlamak. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) adı altında işletici kuruluşlar tarafından kurulan ve işletilen merkezlerde, yer tahsisi yapılıyor. Bunun için, faydalanacak olan şirketlerin imalat sanayi alanında faaliyet gösteriyor ve faaliyetine devam ediyor olma şartı aranıyor.

Girişimciliğe Özendiriyor
KOSGEB, Genç Girişimci Geliştirme Programı ile, özellikle gençlerin girişimciliğe özendirilmesi ve eğitim altyapısına sahip bilgiye dayalı, katma değere sahip iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlıyor Bu doğrultuda, orta öğrenim sonrası örgün ve yaygın öğretim kurumları ve üniversitelerde düzenlenen, kuramsal ve uygulamalı girişimcilik eğitim programlarıyla, gençlere, girişimcilik, iş planı hazırlama, iş kurma ve yönetme gibi konularda eğitim veriliyor.Bu programla, öğrencilerin kariyer planlaması yaptığı bir dönemde, girişimciliğin önlerine bir seçenek olarak sunulması amaçlanıyor. Verilen eğitim sonrasında, iş planı başarılı bulunduğu taktirde, iş fikrinin hayata geçmesi aşamasında girişimciye finansal destek de sağlanıyor.

TÜBİTAK 100 Bin YTL Destek Veriyor
TÜBİTAK’ın girişimciliği destekleme faaliyetleri, ağırlıklı olarak teknoloji tabanlı uygulamalar ekseninde gerçekleşiyor. Bu konuda, TÜBİTAK’ın en yeni uygulamalarından biri “Teknogirişim Programı”. “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı” olarak da adlandırılan “Teknogirişim Programı” özellikle eğitimli gençlerin, girişimcilik temelinde iş yaşamına kazandırılmasını, kendi iş fikirlerini hayata geçirmek üzere desteklenmesini öngörüyor. Henüz iki aylık olan bu programla, üniversite eğitimi almış gençlerin özellikle eğitim gördüğü alandaki bilgiye dayalı iş fikirlerini, ticari faaliyet olarak hayata geçirmeleri amaçlanıyor. Bu programdan lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli öğrenciler ve mezunlar yararlanabiliyorlar.

100 Bin YTL Destek Var
Program kapsamında, girişimci adaylarına iş fikri doğrultusunda bir şirket kurduruluyor. Bu yapılırken, söz konusu iş fikrinin hayata geçirilme aşamalarının değerlendirildiği bir iş planı da oluşturuluyor. Bir başka deyişle, girişimciye nasıl bir iş planı hazırlaması gerektiği öğretiliyor. İş planı doğrultusunda şirketini kuran girişimci, TÜBİTAK’tan finansal destek alabiliyor. Şirketin, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı; ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderleri gibi maliyetlerinin yüzde 75’i, TÜBİTAK tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda, girişimciye en fazla 100 bin YTL oranında destek olunuyor ve bu destek bir yıl süreyle veriliyor. Bu programdan yararlanmak istiyorsanız, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumda veya yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmanız veya lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce tamamlamış olmanız gerekiyor. Yani, üniversite lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini bitireli beş yıldan uzun zaman geçmiş olan kişilerin başvurusu, alınmıyor.

Nasıl Başvuracaksınız?
Programa başvuru için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor, istediğiniz tarihte başvuru yapabilirsiniz. Başvurmak için ise “Girişim Önerisi” ve “Girişim Planı” formlarını doldurmanız gerekiyor. Bu formlarda, TÜBİTAK tarafından ücretsiz olarak sağlanacak olan Girişimcilik ve İş Planı eğitimine katılmak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. “Girişim Önerisi” dahilinde, iş fikrinizin tanıtımını ve bir özetini yapmanız gerekiyor. Ayrıca iş fikrinizin yenilikçi yönünü belirtmeniz, örneğin iş fikrinizin ortaya çıkış nedenlerini ve amacını özetlemeniz isteniyor. Kurmayı planladığınız işletme ile ilgili bilgileri de belirttikten sonra, ihtiyacınız olan toplam bütçeyi ve TÜBİTAK dışında yararlanabileceğiniz muhtemel finans kaynaklarını da yine “Girişim Önerisi” başvurusu kapsamında belirtmeniz gerekenler arasında yer alıyor.

İş Süreçlerinizi Anlatmanız İsteniyor
Bir sonraki aşama olan “Girişim Planı” formundaysa, iş fikrinizin hayatiyet kazanması için uygulanacak yöntemlerle ilgili bilgiler bulunuyor. Ayrıca proje bütçesi, tahmini proje maliyet formları da yine bu form dahilinde veriliyor. Örneğin, iş fikrinizin hayata geçmesi için gerekli teçhizat ve bunların maliyeti, muhtemel seyahat giderleriniz ile işletme giderleriniz gibi maliyetleri, detaylı olarak bu formda belirtmelisiniz. Son olarak “Girişim Planı”nda; kurulacak işin pazar analizi, pazarlama planı, üretim ve yönetim planı ile finansal plan da yer almalı. Tüm bu bilgileri içeren başvuru formlarıyla TÜBİTAK’a başvuruda bulunmanız mümkün. TÜBİTAK’tan, söz konusu başvuru formlarını kılavuzları ile birlikte alabilirsiniz. Böylece başvuru formunda yer alan soruları yanıtlayarak, iş fikrinizin hayata geçmesi için iş planı hazırlama yolunda adım atabilirsiniz.

TTGV Yatırımın Yüzde 50’si Karşılanıyor
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın “Girişim Fon” çalışması, aslında bir risk sermayesi uygulaması. Bununla birlikte söz konusu fondan sadece işletmeler değil, hayata geçirilebilecek potansiyele sahip bir iş fikrine sahip olan girişimciler de faydalanabiliyor. Bu özelliğiyle “TTGV Girişim Fonu”, sadece mevcut işletmelere değil, başlangıç aşamasındaki girişimcilere de destek oluyor. “TTGV Girişim Fonu” çalışmasının ilk pilot uygulamaları, 2004 yılında başladı. TTGV bünyesinde Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin kurulması ve gerekli altyapının oluşturulmasından sonra destek mekanizması hayata geçirildi. “TTGV Girişim Fonu”, destek başvurularını iki aylık dönemlerle alıyor. 45’inci dönem başvuruları mart ayı sonunda tamamlandı. Bu ay itibariyle 46’ıncı dönem başvuruları alınmaya başlanmış durumda. Teknoloji Geliştirme Vakfı adından da anlaşılacağı üzere, teknoloji ve ileri teknoloji alanındaki iş fikirlerine destek veriyor. Enformasyon ve iletişim teknolojisi, yaşam bilimleri olarak da adlandırılan biyo-teknoloji ve sağlık yatırımları, ileri mikro-elektronik, polimerler, yarı-iletkenler, kompozit materyaller gibi ürünlerden oluşan ileri malzeme üretimi, TTGV Girişim Fonu’nun yatırım yaptığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.

Değerlendirmeyi 6 Uzman Yapıyor
Girişimci tarafından başvuru yapıldıktan sonra konu, TTGV bünyesindeki teknik ve mali uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme TTGV ve özel sektör yöneticilerinden oluşan 6 kişilik yatırım komitesi tarafından yapılıyor. Değerlendirme yapılırken, girişimcinin yetkin yönetim ekibine sahip olup olmadığına, ürünün pazar potansiyeline ve korunabilir pozisyonuna, iş fikrinin çıkış stratejisine ve yatırıma dönüştürme aşamalarına bakılıyor. Değerlendirme sonucunda, iş fikrinin hayata geçmesi yatırım komitesi tarafından uygun görülürse, girişimci ile birlikte yatırım maliyeti ortaya çıkarılıyor. “TTGV Girişim Fonu”, söz konusu yatırım maliyetinin, yüzde 50’sini karşılıyor. Başlangıç aşamasındaki işletmelere sermaye yatırımı yapan TTGV, şirketin azınlık hissedarı oluyor.

Kaynak: Ekonomist Dergisi

6 YORUMLAR

  1. ben kütahya nın gediz ilçesinde oturuyorum.Bu kredi için nereye başvurmam gerekiyo?Bnde bundan yararlanabilirmiyim? Tekstil evi açacağım.

  2. Çok yakında satışa sunulacak olan yeni ve iddialı bir Damacana su markası için bizimle çalışmayı düşünürseniz, aşağıdaki mail adresine yapacağınız başvurular değerlendirilecektir. Ayrıntılı bilgilerinizi ve bayilik için düşündüğünüz bölgeyi yazarsanız en kısa zamanda mailiniz cevaplandırılacaktır. Öncelikle İstanbul Avrupa Yakası için bayilikler verilecektir.

    Başvuru için :
    [email protected]

  3. bende basvurdum ama sonuc olumsuz.0 dan basladım ev tekstılı perakende satıs isine.6 ay oldu hergun daha da ıyı.gonul isterdıkı bır kısmını kendımız ımal edelım ama maalesef.kosgeb ın fuardakı konferansına katıldık okadar güzel anlatıyorlarkı ama yonlendırdıklerı bankalar oyle seyler cıkarıyolarkı vazgec en ıyısı.ıstedıklerı formalıteler bende olsa zaten basvuru yapmaya gerek kalmaz.

  4. nereye başvursan karşına siyasetçi çıkıyor hiç bir kamu kurum amir veya yöneticisi siyasetçinin ( iktidar partisi) istemediği kişiye her hangi bir yardım veya başka bir kazanç veya fikir veremez yardımcı olamaz

  5. kosgeb. ttgv sadece imalat ve teknoloji alanında yatırmlara mı yardımcı oluo yada herhangi bir işyeri açmak isteyenlerede yardımcı oluyor

  6. bende başka bir alternatif daha yazmak istedim…belki üniversite mezunu değilsiniz yaptığınız projeye hiç bir kurum destek vermeyebilir..eğer kendi yaptığınız projenize destek arıyorsanız biz olabiliriz..tüm resmi izinler ,imalat yatırımları,türkiyenin bütün bölgelerine pazarlanması ..gibi destekler verebiliriz .ayrıntılı bilgi için [email protected] dan bana ulaşabilirsiniz.yeni projelerinizi bekliyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here