Hakim (yargıç)

Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, Kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.


GÖREVLER


Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür.
– Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,
– Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,
– Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,
– Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur,sanık ve tanıkları dinler,
– Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar,
– Resmi mühürler ve kaşeler,
– Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hakim olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneğe sahip,
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
– İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
– Sorumluluk sahibi,
– Okumayı ve araştırmayı seven,
– Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
– Sabırlı ve anlayışlı,
– Tarafsız karar verebilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Yargıçlar Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi kıyafetle görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Yargıçların çalışma saatleri düzenlidir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken oturma, dinleme, düşünme, yorumlama etkinliklerinde bulunur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci emir veremez, öneri ve telkinde bulunamaz. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yargıçlar çalışırken; meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar. Yargıçlar kararlarında bağımsızdırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hakimlerin çalıştığı yerler şunlardır;
I. ÜST DERECE MAHKEMELERİ
1- Anayasa Mahkemesi,
2- Danıştay,
3- Yargıtay,
4- Uyuşmazlık Mahkemesi,
5- Askeri Yargıtay,
6- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi.
II. İLK DERECE MAHKEMELERİ
A- İDARİ MAHKEMELER
1- Vergi Mahkemeleri,
2- Bölge İdare Mahkemeleri,
3- İdare Mahkemeleri.
B- ADLİYE MAHKEMELERİ
1- HUKUK MAHKEMELERİ
a) Asliye Hukuk Mahkemesi,
a-1) Asliye Ticaret Mahkemesi,
a-2) İş Mahkemesi,
a-3) Kadastro Mahkemesi,
b) Sulh Hukuk Mahkemesi,
c) İcra-Tetkik Mercii Hakimliği.
2- CEZA MAHKEMELERİ
a) Sulh Ceza Mahkemesi,
b) Asliye Ceza Mahkemesi,
c) Ağır Ceza Mahkemesi.
III- ÖZEL MAHKEMELER
a) Devlet Güvenlik Mahkemesi,
b) Çocuk Mahkemeleri.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Hakimlik mesleği iki branşa ayrılır. Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin ön eğitiminin verildiği Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakültelerine girebilmek için, lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavında ilgili bölümler için yeterli Eşit Ağırlık –2 (EA-2) puan almak gerekmektedir.
Hakim olabilmek için Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Hukuk fakültelerinde eğitim süresince:
– Eğitimin 1. yılında: Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
– 2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Haberleşme Hukuku, Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli dersler alırlar,
– 3. yılında: Medeni Hukuk (Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Hukuku) Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Yabancı Dil ve seçmeli derslerden: Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar,
– 4. yılında: Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, seçmeli derslerden de, Askeri Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Medeni Hukuk gibi dersler alırlar.
Her yıl Yabancı Dil, Türkçe, İnkılap Tarihi zorunlu olarak okutulmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
– Stajyer Hakimler 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre, 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. İki yıllık stajdan sonra ilk atamalarında 8. derecenin 1. kademesine atanırlar. Her iki yılda bir derece alırlar. 10 yıl fiilen hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar sonra 1. Sınıf Yargıçlığa atanırlar (meslekte başarılı olanlar). 1.Sınıf Yargıçlar sadece büyük şehir merkezlerinde çalışırlar,
– İleri derecede mesleki birikime sahip olmak ve yasada belirtilen diğer koşulları taşımak koşuluyla, Yargıçlar; Danıştay,Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yüksek mahkemelerde ve yargı birimlerinde görev yapabilirler.
– Adalet Bakanlığı’nın izniyle; adalet yüksek okullarında,üst göre ve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında, alanıyla ilgili ders ve konferans verebilirler.
– Ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara, meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan, kredi ve burslardan faydalanabilirler.
– Hakimlik stajı süresince adaylara maaş bağlanır.
– Devlet Memurları Yasası’na göre, derecelerine uygun maaş alırlar. Yargıçlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan diğer meslek sahiplerine göre, bir üst dereceden göreve başlarlar ve iki yılda bir yükselirler. Maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminat alırlar.
– Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kurslarda kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ücret ödenir.
– Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf yargıçlar, Danıştay başkan ve üyeleri, ayrıca ek ödemelerden de yararlanırlar.
– Gittikleri keşiflerden ücret alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Adalet Bakanlığı,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here