Kamuoyu araştırmacısı

Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularda, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasında rol oynayan kişidir.


GÖREVLER


Kamuoyu Araştırmacısı;
– Piyasa araştırması öncesi durum tespiti işlemlerini yapar.
– Ön araştırma plânı hazırlar ve uygular
– Araştırmanın amacını, yöntemini ve hedef kitleyi belirler.
– Veri toplama yöntemlerinden hangisini kullanacağına karar verir.
– Araştırmanın amacına uygun örneklem yöntemi tespiti yapar,
– Araştırmanın kapsamına uygun anket hazırlar ve uygular,
– Anket sonunda elde edilen verileri değerlendirerek, araştırma raporu hazırlar.
– Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayar,
– Fotokopi makinesi,
– Faks cihazı,
– Telefon,
– Hesap makinesi,
– Fiş, fatura vb. belgeler,
– Diğer büro malzemeleri,
– Gazete, mecmua gibi basılı yayınlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kamuoyu Araştırmacısı olmak isteyenlerin;
– Matematiksel kavramlarla düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,
– Soyut düşünme yeteneğine sahip,
– Ayrıntıları araştırmaya meraklı,
– Dikkatli, sabırlı,
– Ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
– Etkili iletişim kurabilen,
– Saha çalışmasına dayanıklı,
– Türkçeyi etkili kullanabilen kimseler olmaları gerekir.
Diksiyonun düzgün olması, iyi derecede yabancı dil ve mesleki ve sosyal konularda kendini yetiştirmek meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamları yapılan organizasyonun ve mekanın özelliğine göre farklılık göstermektedir. Büro dışında çalışanlar sürekli hareket halindedirler. Bilgi toplama aşamasında zaman zaman alan çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir, ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Çalışırken birinci derecede verilerle, özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamuoyu araştırıcılarının halkla ilişkiler ve tanıtım ajanslarında, şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümlerinde, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında, medya takip ajanslarında, kamuoyu pazar araştırma şirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, çağrı merkezlerinde, turizm şirketlerinde, pazarlama şirketlerinde ticaret odalarında vb iş olanakları vardır.
Günümüzde, firmaların artan rekabet koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğu halkla ilişkiler ajanslarının sayısının gün geçtikçe artmasına ya da işletmelerin halkla ilişkiler departmanlarını oluşturma gerekliliğini ortaya koymaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
Meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek ve anadolu teknik liselerinin Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanının Kamuoyu Araştırmacılığı dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel derslerin öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak dersler:
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Ortak alan dersleri:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, İletişim Teknikleri, Etkin Okuma ve Yazma, Etkili Konuşma, Temel Hukuk, Mesleki Bilgisayar
Dal dersleri:
İşletmede Beceri Eğitimi, Kişiler Arası İletişim, Temel Fotoğrafçılık, Haber Toplama ve Yazma, Dergi ve İnternet Haberciliği, Haberleşme Hukuku, Medya Tarihi, Bilgisayarda Fotoğraf İşleme, Kurum İçi Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Halkla İlişkilerde Kampanya, Müşteri İlişkileri, Ürün ve Hizmet Tanıtımı, Reklam Kampanyaları, Reklamcılıkta Yaratıcı Faaliyetler, Kamuoyu ve Piyasa Araştırması, Medya Takibi, Web Uygulamaları, Organizasyonda Yardımcı Hizmetler, Proje Geliştirme, Mekan Düzenleme, Fuar/Kongre Hostesliği, Fuar Organizasyonu, Organizasyon Etkinlikleri, Büro Hizmetleri, Temel Sanat Eğitimi, Kişisel Hazırlık, Sunu Hazırlama, Defile Organizasyon, Dans ve Müzik, Dosyalama ve Arşivleme, Mesleki Yabancı Dil derslerini alırlar.
3308 sayılı kanun gereği, öğrencilerin 10, 11 ve 12. sınıfta işletmelerde beceri eğitimini Alan/Dal/Zümre öğretmenleri kararlarına göre hangi sınıf ya da sınıflarda görecekleri belirlenir.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı Kamuoyu Araştırmacılığı dalından mezun olanlar, istedikleri takdirde, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler (Açıköğretim), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca bu alan mezunları; ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli Sözel I puanı almaları halinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) lisans programını tercih etmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir katsayı ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer alanlardan mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– İşletmelerde beceri eğitimi gördükleri sürede asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret alırlar.
– Eğitim süresince Milli Eğitim Bakanlığınca iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.
İlk işe başladıklarında genellikle asgari ücret alırlar. Alınan ücrette işyerinin büyüklüğü, kamuoyu araştırmacısının işteki pozisyonu, deneyim ve yeterlilikleri doğrultusunda artış olabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here