Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

KKK sözleşmeli er alımı yapmaya devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Şartlarını inceleyip, Kara Kuvvetleri Komutanlığına iş başvurusunda bulunabilirsiniz. İş başvurusu için gerekli bütün bilgiler yazımızda eksiksiz belirtilmiştir.

 1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıf ve branşlardaki sözleşmeli erbaş/er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilmektedir. Temin; en az ilköğretim ve/veya yurt dışındaki dengi okul mezunu, temin faaliyeti zamanında askerlik hizmetini yapmakta olan veya ön başvuru tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç (3) yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 (Yirmi altı) yaşından gün almamış olan adaylar arasından başvuru kılavuzunda belirtilen sınıf ve branşlarda yapılmaktadır.
 2. Yazılı sınav yapılmamaktadır. Temin faaliyeti, yapılacak olan ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonucuna göre yapılmaktadır. Temin sürecinin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar müteakip aşamalara katılamamaktadırlar.
 3. Temin faaliyeti, başvuru kılavuzunda yer alan faaliyet takvimine uygun olarak icra edilmektedir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden ön başvuru formunun doldurulması ile yapılmaktadır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşaması sınavları için sınav merkezine gelinmesi ve belgelerin teslim edilmesi ile yapılmış olmaktadır.
 4. İhtiyaç duyulan sınıf ve branşlar için belirlenen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilmektedir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıf ve branşların boş kalan kontenjanları, diğer sınıf ve branşlara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati (Online başvuru formunda ilgili maddeyi “evet” olarak işaretleyen adaylar) alınan adaylardan ihtiyaç oranında karşılanabilmektedir.
 5. Sözleşmeli er temin faaliyeti aşamaları hakkında açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

NOT: Bu hususlar genel bilgilendirme içermektedir. Başvuruya temel olacak geçerli bilgiler her temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Esasları

 • ÖN SAĞLIK MUAYENESİ İLE FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT)
 • MÜLAKAT
 • SAĞLIK RAPORU
 • GÜVENLİK SORUŞTURMASI
 • ASKERÎ EĞİTİME BAŞLAMA
 • ÖZLÜK HAKLARI
 • İAŞE, GİYECEK, BAKIM VE BARINMA
 • GÖREV
 • STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Sözleşmeli Er Başvuru Şartları

1. Kimler başvurabilir?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

 • En az ilköğretim mezunu veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olan,
 • Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 (Yirmi beş) yaşını bitirmemiş olan,
 • Müracaat tarihinde halen silahaltında olan veya terhis tarihinden itibaren üç yıl geçmemiş olanlar başvuruda bulunabilirler.

2. Sözleşmeli Er başvuru koşulları nelerdir?

(Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

 • 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş Er Kanunu ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarını taşımalıdır.

NOT: Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (Bütün aşamalarda başarılı olup askeri eğitime katılsalar dahi) işlemleri durdurulmakta ve iptal edilmektedir.

3. Yaş ile ilgili şartlar nelerdir?

(Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

 • Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 (Yirmi beş) yaşını bitirmemiş olmaktır.

4. Ön Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8)

 • Ön başvurular, temin faaliyeti zamanında http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinde duyurulmaktadır.
 • Terhis olduktan sonra sözleşmeli er olmak isteyenler; duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden çevrimiçi (online) ön başvuru yapacaklardır.
 • Adayların online (çevrimiçi) başvuru formunu şahsen doldurmaları gerekmektedir. Online başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan idare sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak sistem tarafından verilmekte ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda alınmaktadır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanıldığı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilmektedir. Başvuru süresi dolduktan sonra değişiklik yapılamamaktadır.

5. Silahaltındaki adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8-9)

 • Silahaltında bulunanlardan başvuruda bulunacak adaylar duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi ön başvurularını yapacak, başvuru kılavuzunda bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.
 • Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşamasına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından başvuru kılavuzunda örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi” (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içerisine koyulacaktır.
 • Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bu belgeleri yanlarında getireceklerdir.
 • Halen silahaltında bulunan adaylar; başvuru kılavuzunda belirtilen bonservis gerektiren branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği başvuru kılavuzunda bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.

6. Ön başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır?

 • Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ İLE FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT)

1. Ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet testleri ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman ve nasıl bildirilmektedir?

 • Adayların ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet testine gireceği sınav merkezi yer ve tarih bilgileri başvuru ilanında belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

2. Adaylar ön sağlık muayenesi ile FKT’ye gelirken hangi belge ve malzemeleri beraberinde getirmelidirler?

Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri sıra ile (aşağıda belirtilen sıraya göre 1 numara üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getirmelidirler. Dosya kapağına kurşun kalemle aday numarası, adı soyadı, tercih ettiği sınıf/branşı yazılmaktadır. (Bu belge ve malzemeler örnektir. Geçerli belge ve malzemeler temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır):

 • Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir.
 • Askerlik görevi devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi,
 • Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini, halen ilköğretim mezunu olup diploması lisede olanlar ise okul müdürlüğünce onaylı ve mühürlü ilköğretim diplomasını getireceklerdir.),
 • Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu), alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,
 • Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (Aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi),
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
 • Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,
 • Adayın kendisine ait 10 adet vesikalık fotoğraf.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu örneği başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

3. Adayların FKT ile ön sağlık muayenesi aşamalarında tabi oldukları uygulamalar nelerdir?

 • Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınırlar. Ön sağlık muayenelerinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,
(c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır. ( Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. 164 cm. olan bir adayın kilosu en az 51, en fazla 72 kg olmalıdır. 210 cm. olan adayın kilosu ise en az 84, en fazla 114 kg olmalıdır.)

(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülür.

(4) Ön sağlık muayenesi sonucuna karşı sunulan askerî veya sivil hastane raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Bu konuda idare tarafından yapılabilecek bir husus kalmadığından idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre sözleşmeli er olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılmakta ve müteakip aşamalara alınmamaktadırlar.

NOT: Fiziki kabiliyet testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

b. Fiziki Kabiliyet Testinin Uygulama Esasları:

(1) Fiziki kabiliyet testi adayların başvuru durumuna göre belirlenecek sınav merkezlerinde, ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılır.

(2) Adaylar; 1.500 m koşu, mekik ve şınav branşlarının tamamından değerlendirilmeye tabi tutulur.

(3) Adayların her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puan, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 üzerinden 50’dir. 50 ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaklardır.

(4) FKT notu olarak belirlenen 50 baraj notunu geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan puanlar tüm branşlarda alınan diğer puanlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj notunu aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj notunu geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır.

4. FKT ve ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar ne yapmaktadır?

 • FKT ve ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, mülakata katılırlar.

MÜLAKAT

1. Mülakat nasıl yapılmaktadır?

 • Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
 • Mülakatta 100 üzerinden asgarî geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılır.
 • Mülakat sonuçlarına itirazlarda idare olarak yapılacak bir husus bulunmadığından, idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

2. Mülakat sonuçları nasıl bildirilmektedir?

 • Sonuçlar, mülakatın yapıldığı gün içerisinde adaya tebliğ edilmektedir.

3. Sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

a. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test puanının %50’si ve mülakat puanının %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda fiziki kabiliyet test puanı yüksek olanlara öncelik verilmektedir.

c. Terhis belgelerinde “Sözleşmeli Erbaş ve Er Olur.” kaydı olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları notları eşit olan adaylar arasından tercih edilmektedirler.

4. Sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

a. Aday sınavlarının değerlendirmesi; adayın fiziki kabiliyet test puanının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplanmasıyla 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Bu iki notun toplamından oluşan puan, adayın başarı puanıdır.

b. Adaylar başarı puanlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

c. Sınıflandırma, adayın başarı puanı ve sınıf/branş tercihleri ile bonservis, ehliyet,v.b. belgeleri dikkate alınarak yapılır.

ç. Adayların tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, tercih dışı yerleştirilmeyi kabul eden adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebilmektedirler.

5. Başarılı olamayan adayların evrakları ne zaman iade edilmektedir?

İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olanların bildirildiği aday listesine giremeyip, başarısız olan adayların evrakları idarenin belirleyeceği takvime göre kendilerinin temin sürecinde beyan ettikleri adreslerine resmi taahhütlü olarak gönderilir. Adayların şahsen Per.Tem.Mrk.K.lığına gelerek başvurmaları halinde kendilerine teslim edilir.

SAĞLIK RAPORU

1. Sağlık raporu için, askerî hastanelere sevk belgesi nasıl ve ne zaman alınmaktadır?

a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasında başarılı olan tüm adaylara, ilgili sınav merkezince, Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir.

b. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlamaktadırlar.

2. Sağlık raporu hangi esaslara göre düzenlenmektedir?

 • Sözleşmeli er adaylarının sağlık işlemleri, 18 Şubat 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının 18’inci bendi esaslarına göre yürütülmektedir.
 • “18) Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er adaylarında Hepatit B, Hepatit C, HİV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve tashihli görmeleri tam olmalıdır. Bu şartları taşıyan adayların asker hastaneleri sağlık kurullarından alacakları sağlık raporlarındaki kararlarda istihdam edilecekleri sınıfa ait sınıflandırma çizelgesinin subay/astsubay sütununda karşılığı (a) diliminde (+) olanlar göreve alınır, (a) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (b) ve (d) diliminde olanlar alınmazlar.

Boy ve kilo oranlarında 25 inci madde esas alınır.

 • Alımı yapacak komutanlıklar, 25 inci maddedeki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında 25 inci maddedeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir.”

3. Sağlık raporu sonuçları nasıl ve nereye teslim edilmektedir?

 • Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını ilgili sınav merkezine elden veya posta yolu ile teslim etmektedirler.

4. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar ne yapmaktadır?

 • Olumsuz sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile sınav merkezine başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar sınav merkezince kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise aday sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlandırılır.)
 • Adaylar sağlık raporu alım sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili konularda bilgi edinme ve şikâyet içerikli başvurularını Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına (Ankara) yapabilirler.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

(Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 8’inci md.)

1. Güvenlik soruşturması ne zaman sonuçlanmaktadır?

 • İlgili mevzuata göre soruşturma isteminin ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip en geç 60 (altmış) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.
 • Bazı adayların güvenlik soruşturması işlemleri daha uzun sürebilmektedir.

2. Sağlık raporu olumsuz olanlar için de güvenlik soruşturması işlemleri yapılıyor mu?

 • İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan tüm adayların güvenlik soruşturması işlemleri, ileride zaman kaybı olmaması amacıyla başlatılmaktadır. Güvenlik soruşturması işlemleri sağlık raporu işlemlerinden bağımsız olarak devam etmektedir.

ASKERÎ EĞİTİME BAŞLAMA

1. İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan, sağlık ve güvenlik soruşturması işlemleri olumlu sonuçlanan sözleşmeli er adayları ile ön sözleşme imzalanır.

2. Ön sözleşme imzalanan personel sınıfı, branşı, kadro ve görev ihtiyaçları ile tertip edilecekleri kadro görev yerlerine yönelik 10 (On) haftalık eğitimlerinin tamamlanması maksadıyla Sınıf Okulu/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi/Eğitim Merkezi komutanlıklarına görevlendirilirler.

3. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunan ve işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, terhis olduktan sonra eğitimlerinin tamamlanması maksadıyla Sınıf Okulu/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi/Eğitim Merkezi komutanlıklarına görevlendirilirler.

ÖZLÜK HAKLARI

1. Sözleşmeli erbaş ve erlere hangi sosyal haklar tanınmıştır? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 7)

 • Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

2. Sözleşmeli erbaş ve erlerin mali hakları nelerdir? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 7)

 • Sözleşmeli er adaylarına, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında, aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücret ödenir. Ödemeler, her ayın başında peşin olarak yapılır. Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının, ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri, Devlet tarafından karşılanır.
 • Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak, on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. Ekli (l) sayılı Cetvelde belirlenen oran, komando birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde sekiz, sınır birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde üç arttırımlı uygulanır. Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenecek ücretten, damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesilmez.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (1)SAYILI CETVEL)

Hizmet Yılı

Oran

1

1,90

2

1,95

3

2,00

4

2,05

5

2,10

6

2,15

7 ve üzeri

2,20

3. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşme süresi bitiminde mali hakları nelerdir?

 • Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki on altı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödemesi yapılır. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (2) SAYILI CETVEL)

Hizmet Yılı

Oran

1

6,3

2

12,6

3

25,1

4

31,3

5

37,5

6

43,7

7 ve üzeri

62,3

4. Sözleşmeli erbaş ve erlerin izin hakları nelerdir? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 8)

 • Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl kırk beş gün izin alma hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin on beş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün,

b) Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

5. Sözleşmeli erler için evlenmeme şartı var mıdır?

 • Sözleşmeli erler için böyle bir şart bulunmamaktadır. Yalnız sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler.

6. Sözleşmeli erler tabanca alabiliyor mu?

 • Sözleşmeli erlerin silahları, kadro silahlarıdır.

İAŞE, GİYECEK, BAKIM VE BARINMA

1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin iaşesi, barınmaları ve iskânı nasıldır? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 8)

 • Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi Devlet tarafından sağlanır. Bunlara, bu kapsamda başkaca bir ödeme yapılmaz. Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyim, kuşam istihkakları, ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerinin şekli ve niteliği ilgili yönetmelikte gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler.

GÖREV

1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet şartları nasıldır? (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 4)

 • Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmi dokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.
 • Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır.

2. Sözleşmeli erbaş ve erler hangi birliklere tertip edilecektir?

 • Sözleşmeli erbaş ve erler, öncelikle hudut ve komando birliklerine tertip edilirler.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

1. Uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş hakları nelerdir? (Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 28)

 • 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabilirler.
 • En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilirler. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin veya astsubaylığa naspedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.

NOT: Sözleşmeli erbaş ve erlerin özlük hakları ve görev şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında; 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun ilgili maddelerinde değişiklik çalışmaları devam etmektedir.

1 YORUM

 1. bu nedir ya 25 yaş 29 yaşındayım TSK üstün hizmet aldım başvuru yapamıyorum sadece maaşlarda düzenleme var..Biz böyle beklemiyorduk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here