Kendi elektriğini üretmek isteyenlere izin

Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran
gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf
tutulacak.


Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konjenerasyon tesisi kuran
gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf
tutulacak.


Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.


Tebliğe göre, mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kilovat saat olan
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak
gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf
olacak.


Her bir tüketim tesisi için bir adet kojenerasyon tesisi ya da mikro
kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi
kurulması esas olacak. Ancak dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması
halinde bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına
dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulmasına izin verilebilecek. Bu
tesislerin toplam kurulu gücü 500 kilovatsaatten büyük olamayacak. Bir gerçek
veya tüzel kişi, her bir tüketim tesisi için sadece bir adet mikro kojenerasyon
tesisi kurabilecek.


Hidroelektrik tesislerde elektrik üretimi yapmak isteyen gerçek ve tüzel
kişiler başvurularını üretim tesisleri kuracakları ilin il özel idaresine
yapacak.

Lisanssız elektrik üretimi
yönetmeliğinde değişiklik

Öte yandan, ”Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” de Resmi Gazete’nini bugünkü sayısında
yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, dağıtım şirketince dağıtım sistemine bağlantısı yapılacak olan
üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede, bir yıllık tüketimi
olmayan başvuru sahiplerinin yıllık tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin
ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilecek.


Bağlantı başvurularına ilişkin gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı
noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif bağlantı önerisi
ınternet sitesinde 1 ay süreyle ilan edilecek, hidroelektrik üretim tesisi
talepleri bakımından ilgili il özel idaresine yazılı olarak bildirilecek.


Hidroelektrik üretim tesisleri bakımından il özel idaresinden su kullanım
hakkı izin belgesini alan; diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun
bulunan veya dağıtım şirketince teklif edilen alternatif bağlantı noktası
önerisini kabul eden gerçek veya tüzel kişilerin, hidroelektrik üretim tesisleri
bakımından su kullanım hakkı izin belgesinin verilme tarihinden, diğer kaynaklar
bakımından bağlantı başvurusuna ilişkin dağıtım şirketince düzenlenen Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunu tebellüğ tarihinden itibaren 180 gün içerisinde,
gerekli belgeleri dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde dağıtım şirketi
kendileriyle 30 gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını
imzalayacak.


Organize Sanayi Bölgesi dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim
tesislerinden sisteme verilen enerji ancak OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim
tesislerinde tüketilebilecek.


İhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin tesbiti ve ödenmesinde dağıtım
şirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim başvurusunda
bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye
girenlere ilişkin kurulu güç, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi,
üretim teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer kıstaslara uygun
bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma
sunacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here