Kendi elektriğini üretmek isteyenlere izin

Kendi elektriğini üretmek isteyenlere izin

Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran
gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf
tutulacak.

Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konjenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kilovat saat olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olacak.

Her bir tüketim tesisi için bir adet kojenerasyon tesisi ya da mikro
kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulması esas olacak. Ancak dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulmasına izin verilebilecek. Bu tesislerin toplam kurulu gücü 500 kilovatsaatten büyük olamayacak. Bir gerçek veya tüzel kişi, her bir tüketim tesisi için sadece bir adet mikro kojenerasyon tesisi kurabilecek.

Hidroelektrik tesislerde elektrik üretimi yapmak isteyen gerçek ve tüzel
kişiler başvurularını üretim tesisleri kuracakları ilin il özel idaresine
yapacak. Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde değişiklik

Öte yandan, ”Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” de Resmi Gazete’nini bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtım şirketince dağıtım sistemine bağlantısı yapılacak olan
üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede, bir yıllık tüketimi
olmayan başvuru sahiplerinin yıllık tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilecek.

Bağlantı başvurularına ilişkin gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif bağlantı önerisi ınternet sitesinde 1 ay süreyle ilan edilecek, hidroelektrik üretim tesisi talepleri bakımından ilgili il özel idaresine yazılı olarak bildirilecek.

Hidroelektrik üretim tesisleri bakımından il özel idaresinden su kullanım
hakkı izin belgesini alan; diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya dağıtım şirketince teklif edilen alternatif bağlantı noktası önerisini kabul eden gerçek veya tüzel kişilerin, hidroelektrik üretim tesisleri bakımından su kullanım hakkı izin belgesinin verilme tarihinden, diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusuna ilişkin dağıtım şirketince düzenlenen Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu tebellüğ tarihinden itibaren 180 gün içerisinde, gerekli belgeleri dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde dağıtım şirketi kendileriyle 30 gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalayacak.

Organize Sanayi Bölgesi dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim
tesislerinden sisteme verilen enerji ancak OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesislerinde tüketilebilecek.

İhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin tesbiti ve ödenmesinde dağıtım
şirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim başvurusunda bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye girenlere ilişkin kurulu güç, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, üretim teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer kıstaslara uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma sunacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here