Makine Ressamlığı Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Makine Ressamlığı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER
Makine Ressamlığı meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Makine Ressamlığı Öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Çeşitli çizim aletleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makine ressamlığı öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Makine ressamlığı öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Görme keskinliğine,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
– Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Makine Ressamlığı Öğretmeni, sınıfta, resimhanede ve atölyede görev yapar, görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı genellikle


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümleri bitirenler MEB ‘na bağlı meslek liselerinde ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Makine Ressamlığı branşının dışında diğer bölümlerin teknik resim ve meslek resmi derslerine de girebilmektedirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri , diğer alanların bilgisayar destekli çizim ve bilgisayar destekli tasarımdır.


Ülke nüfusundaki hızlı artışla birlikte yeni teknik okullar açılmakta ve bunun sonucunda teknik öğretmenlere duyulan gereksinim de artmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinin Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
-Lise veya dengi okul mezunu olmak, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği” veya “Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puan almak ,
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formu’nda “Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği” ve/veya “Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin Endüstriyel Mekanik, Makine, Mekatronik, Gemi makineleri, Deniz araçları yapımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, ve Makine Ressamlığı,Grafik/Grafik Sanatlar,Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf ve Grafik, Grafik tasarımı, Tasarım ve Teknolojisi, Endüstriyel Otomotiv Teknolojileri (Mekanik) Motorlu araçlar teknolojisi,bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve YerleştirmeSınavı (ÖSS) kazanıp “Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği” veya “Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler
Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Tasarım, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon. ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği” veya “Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği” lisans programların dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.


Bölümde okutulan temel dersler;


Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki Teknik Dersler:
Üretim Yöntemleri, Tasarı Geometri, Meslek Resmi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Mekanik İmalat Tasarımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Makine Resmi, Sayısal Analiz, Standartlar, Mekanizma Tekniği, Akışkanlar Mekaniği, Makine Elemanları, İş Kalıpları Tasarımı, Makine Tasarımı, Perspektif, Termodinamik, CAD, Makine Dinamiği, Takım Tezgahları Tasarımı, Hidrolik-Pnömatik, Prototip Geliştirme, Transport Tekniği.


Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.


Ayrıca, bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.


Bu bölüm öğrencileri, ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapılmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler; atölye şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevlerde çalışabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Teknik eleman olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken, Makine Ressamlığı Öğretmeni, 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamaktadır. Bu ücret ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel sektörde ücretler değişkenlik göstermektedir.
Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istenmesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here