Model Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine model meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.
GÖREVLER
Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.


Model öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Model bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Model bölümü atelye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.


Model bölümü atelye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Model öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atelye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve tozludur.ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Teknik Eğitim Fakültesinin Model Eğitimi Bölümünü bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının model ve benzeri bölümlerinde, atelye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alırlar. Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Makine Ressamlığı, Ayakkabıcılık alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların Modelcilik alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerini verirler.


Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler.


Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak model meslek alanında atelye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Mesleğin eğitimi, Ankara Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Döküm-Model Anabilim Dalının Model Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle D. Meslek eğitimi bölümünde yer alan bilgiler “Model Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “ Model Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Model Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


Meslek liselerinin “Döküm/Dökümcülük, İzabe, Metalurji” bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerin “Model Öğretmenliği” lisans programlarına yerleştirilirken ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.


“Döküm, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık/Kalıpçılık öğretmenliği, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Makine-Kalıpçılık (Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu), Makine-Motor, Yüksek fırın” önlisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Model Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.


Bölümde Okutulan Temel Dersler:


Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Genel Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İş Güvenliği Hukuku,


Mesleki ve Teknik Dersler:
Model Teknolojisi, Bilgisayar Kullanımı, Meslek Resmi, Model Teknikleri, İş Güvenliği, Model İmalat Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Matematik, Model Meslek Resmi, Talaşlı Model İmalat Teknikleri, Özel Model Teknolojisi, Model İmalat Makineleri, Cisimlerin Dayanımı, Özel Model Teknikleri, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Dökümlerde Besleyici Tasarımı, Dökümlerde Yolluk Tasarımı, Ölçme ve Markalama Tekniği, Metal ve Plastik Model Teknikleri, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Metal ve Plastik Model Teknikleri, Sürekli Üretim Model Teknolojisi, Makine Elemanları, Sürekli Üretim Model Teknikleri, Döküm Tasarımı, Model Üretim Teknikleri, Model Kalite Kontrolü, Model Konstrüksiyonu,


Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, İstatistik, Mikro Öğretim, Okul Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Zaman ve Hasılat Etüdü,
MESLEKTE İLERLEME
Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak kalite kontrol şefliği, imalat şefliği, imalat müdürlüğü, teknik müdürlük, kısım amirliği, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.
İsterlerse yüksek lisans yaparak, üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.
Kendi işyerini kurarak müstakil çalışma imkanına sahiptirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve katkı harç kredisi imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atelye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar) maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.


Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alan elemanların aldığı görevin niteliğine göre ücretleri farklıdır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili Eğitim Kurumları,
– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
– Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
– Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Bulma Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here