Modelci (Plastik)

Makine parçalarının, önce ahşap, daha sonra ısı teknolojisiyle ergitilmiş çeşitli malzemelerden benzerlerini döküm yoluyla yapan kişidir
GÖREVLER
– Yapılması istenen makine parçasının teknik ve yapısal özelliklerini gösteren resimlerini çizer veya çizilmiş resmi anlamaya çalışır,
– Parçanın yapımında kullanılacak plastik malzemenin cinsini ve miktarını saptayarak hazırlar,
– Makine parçalarının, teknik resim ölçülerine göre ahşap modelini (kalıbını) hazırlar,
– Ahşap modelden plastik modeli yapar,
– Tamamlanan modelin eğe, freze, torna ve benzeri tesviye aletleriyle düzeltme ve temizleme işlemlerini yapar veya yaptırır,
– Ölçü aletleriyle iş parçasının istenen niteliklere sahip olup olmadığını kontrol eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Plastik ve ahşap hammaddeler,
– Marangozluk aletleri,
– Cetvel, pergel gibi ölçü aletleri


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemecide (Plastik) bulunması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:
– Çok dikkatli olmak ve makine parçalarının küçük ayrıntılarını görebilmek,
– Şekiller arasındaki ilişkiyi görebilmek,
– Bir cismi üç boyutlu olarak göz önünde canlandırabilmek,
– Tasarlanan cismin krokisini çizebilmek için çizim yeteneğine sahip olmak,
– Şekil ve şemaları anlamlandırabilmek,
– Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmek,
– Gözünü ve elini eşgüdümle kullanabilmek,
– Makinelerle uğraşmaktan hoşlanmak,
– Tertipli ve düzenli çalışmak,
– Kurallara uyarak çalışmak,
– Uzun süre ayakta durabilmek.
Sürekli ayakta durmayı, eğilmeyi, ağırlık kaldırmayı engelleyen bedensel rahatsızlıklar ile el ve parmak noksanlıkları, akciğer rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalıklar mesleğin yürütülmesini olanaksızlaştırmaktadır.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Plastik modelciler, genellikle sıcak, nemli, kokulu ve havası az ortamlarda çalışırlar ve işlemlerini ayakta sürdürürler. Çalışırken ergimiş sıcak plastikten yanma tehlikesi olabileceğinden tedbirli olmak zorundadırlar. Görevlerini yaparken başta dökümcü olmak üzere diğer çalışanlarla etkileşim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Modelcilik mesleki eğitiminden sonra plastik modelciliği alanında çalışmak isteyenler için, iş bulma olanağı oldukça yüksektir.Günümüzde modelcilik, seri üretimi gereken makine ve otomotiv sanayii için vazgeçilmez bir meslek dalıdır. Bölüm mezunları; imalat sanayii (döküm ve kalıp), makine ve otomotiv sanayiine yönelik çalışmalarda bulunan, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına bağlı fabrika ve atölyelerde çalışabilirler.Meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür.Mesleki eğitim süresince bayanların eğitime alınmaları söz konusu olmakla birlikte, çalışma ortamının koşullarına bağlı sebeplerden ötürü, iş hayatında bayanlar çok düşük oranda yer almakta (%2-3) ve özellikle, sadece modelleme tasarım konularındaki çalışmalarda yoğunlaşmaktadırlar.Bu meslekte iş bulamama durumu söz konusu olmamakla beraber, herhangi bir nedenden ötürü işsizlik durumunda mezunlar meslek eğitimi süresince edindiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını CAD-CAM uygulamalarında, tasarımda, makine ressamlığı, dökümcülük, makine kalıpçılığı, tesviyecilik, tornacılık ve güzel sanatlar uygulamasına yönelik mesleki alanlarda kullanma şansına sahiptirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi endüstri meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin “Model” bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinde Makine Teknolojisi alanı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme dalında, meslek eğitim merkezlerinde Makine Teknolojisi alanı Endüstriyel Modelleme dalında verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için ise ;En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş olmak,bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. “Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme” dalında öğrencilere, ahşap modelleme, metal modelleme, plastik modelleme, bilgisayar destekli modelleme dallarında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılmaktadır. Eğitim süresince branşlaşmaya gidilmemekte, söz konusu uzmanlık dalları, çalışma hayatında belirginleşmektedir.
Eğitim süresince; Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya gibi genel kültür dersleri ile meslek dersleri verilmektedir.Meslek derslerinde öğrencilere, teknik ve yapım resimlerinin çizimi ve okunması, kullanılacak araç-gereç ve aletlerin tanınması ve kullanımı, ahşap, metal, plastik hammaddelerin tanınması ve hazırlanması, Genel Dökümcülük konularında mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.Plastik modellemelerin yapımı eğitimin 3’üncü yılında gerçekleştirilir. Öğrenci, öncelikle ahşap model yapımından, plastik teknolojisine göre plastik modelin yapımına yönelir. Plastik hammaddelerinden olan polyester, araldit poliüretanın tanımı, işlenmesi ve karışım oranları, dayanımlarıyla ilgili bilgiler, plastik tesviye aletlerinin kullanımı ve ahşap modellemeye yönelik dersler plastik modelleme eğitiminin temelini oluşturmaktadır.Eğitimin 1. yılında, meslek derslerine daha çok kuramsal düzeyde, 2. yıldan itibaren ise atölye dersleri uygulamalı düzeyde yer verilmektedir. 3308 sayılı Çıraklık ve 4702 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince. 3.sınıftaki öğrenimini tamamlayan öğrenciler, 4.sınıftan itibaren kuramsal eğitimlerini haftada 2 gün okulda, uygulamalı derslerin eğitimini ise haftada 3 gün işletmelerde yapmaktadırlar.
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince gençlere modelcilik mesleğine yönelik 3 yıllık eğitim programları sunulmaktadır. Bu eğitim süresince öğrenciler haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde Türkçe, Meslek Matematiği, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı, Sosyal Bilgiler gibi genel kültür dersleri ile Teknik ve Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi derslerini kuramsal düzeyde, geri kalan 5 gün ise işletmelerde; malzemelerin, araç, gereç ve tezgahların kullanımı, model yapımı konularında, uygulamalı olarak mesleki eğitim görmektedirler.
MESLEKTE İLERLEME
– Daha önceki yıllarda meslek liselerinin “Model / Modelcilik” bölümlerinden mezun olanlar ile şu anki uygulamaya göre Makine Teknolojisi alanı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme dalından mezun olanlar istedikleri taktirde, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Makine, Otomotiv önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca meslek liselerinin model/modelcilik bölümü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programını, Makine Teknolojisi alanı mezunları ise Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir
– Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
– Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini alanlar kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.
– Plastik modelcileri, kullanılan hammaddelerin yapısına göre; polyester, araldit, poliüretan modelciliği alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırabilirler.
– İstek olması halinde Ticaret Odası ile MEB tarafından ortaklaşa sanayi kursları açılmaktadır. Bu kurslarda, plastik modelciliği alanında imal usulleri geliştirme derslerine de yer verilmekte, yeni geliştirilen maddelerle ilgili tanıtım çalışmaları veya bir alana yönelik model imalatı üzerinde durulmaktadır. Akşam saatlerinde düzenlenen ve çalışanlara yönelik bu kursların süreleri 8 ay ile 23 ay arasında değişmektedir.
Plastik modelci, çalıştığı işletmenin hiyerarşik yapısı içerisinde, eğitim durumuna uygun olarak ; usta, ustabaşı, şef gibi ilerlemeler kaydedebilir..


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


4702 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir,İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.Döner sermayesi olan endüstri meslek liselerinin okul atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere “işçi hakkı” olarak bir ödenek sağlanmaktadır.Eğitim sonrası işe ilk başladıklarında asgari ücretin yaklaşık iki katı aylık ücret almaktadırlar. Meslekte deneyim arttıkça uzmanlık alanı ile işletmenin büyüklüğüne göre ücrette 2-3 kat artış olabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

1 YORUM

  1. benim plastikte her türlü şekli verebilecgim makineler gerekli bu konuda bana yardımcı olsanız sevinirim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here