Sağlık tesislerine yap-işlet-devret modeli

Sağlık tesislerine yap-işlet-devret modeli

Sağlık tesisleri, “yap-kirala-devret” modeliyle özel sektöre yaptırılabilecek veya yenilenebilecek.  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin özel sektör kaynakları ile yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesi ve ileri teknoloji gerektiren hizmetler özel sektöre gördürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM’ye sunuldu.

Sağlık tesisleri, “yap-kirala-devret” modeliyle özel sektöre yaptırılabilecek veya yenilenebilecek. Meclise sunulan tasarıya göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları; ön proje, ön fizibilite raporu, temel standartlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı’nca yüklenici lehine bedelsiz olarak tesis edilecek bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı sözleşmesinde belirtilen şartlarla Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, sözleşmede belirlenecek bedel karşılığında tesis yaptırabilecek. Yapım işlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulu’ndan yapım kararı alındıktan sonra gerçekleştirilecek. Bakanlık ve bağlı kuruluşları, kullanımlarında bulunan tesislerin yenilenmesi işlerini, tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması, hizmet alanlarının işletilmesi veya bedelinin ödenmesi karşılığında yaptırabilecek.

İhale usul ve esaslarının da düzenlediği tasarıya göre, işlerin temin edilmesinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usullerinden birisi uygulanabilecek. Sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabi olacak, tesisin özelliklerine ve fizibilite raporuna bağlı olarak 49 yılı geçmemek üzere idarece belirlenecek.

Tesisin ve ticari hizmet alanlarının yapım işlerinin projelendirilmesinden ve finansmanının sağlanmasından, yapımından, bakım ve onarımından, yükleniciye bırakılan hizmetlerin yerine getirilmesi ile ticari hizmet alanlarının işletilmesinden, sözleşme süresi sonunda yerleşkenin her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda Bakanlığa devredilmesinden yüklenici sorumlu olacak. Yüklenici, sözleşme süresince üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan sorumlu olacak. Yüklenicinin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, idarenin uğrayacağı zararın tazminine ve cezai şartlara ilişkin hükümlere sözleşmede yer verilecek.

Bakanlık, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetleyecek veya denetletecek.Yüklenici, sözleşmeden doğan tüm hak ve vecibelerini idarenin onayıyla başka birisine devredebilecek.Yüklenici, sözleşme konusu işlerle ilgili gerekli tüm finansmanı sağlamakla yükümlü olacak. Yüklenicinin gerçekleştireceği yapım işleri için tahsis edeceği öz kaynak oranı, yatırım dönemi süresince sözleşmede belirtilen dönemsel yatırım tutarının yüzde 20’sinden az olamayacak.

Kamu-özel işbirliği projelerinin uygulanacağı yerlerin imar planları Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılacak. Yatırım dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla idare ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle düzenlenecek kağıtlar, damga vergisi ve harçlardan muaf tutulacak.

Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında

Bu kapsamda yapılacak ihalelerde, Kamu İhale Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.Tasarıyla sağlık ve eğitim yatırımları için finansman temininde kolaylık sağlanabilmesi amacıyla, bu alanlardaki yatırım ve hizmetler için sağlanan dış finansmanın Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesi için parasal limit 500 milyon liraya düşürülüyor.
Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlı ortaklıklar ve mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere yönelik sözleşmelerde, sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınması hükmünün bulunması halinde, yurt dışından sağlanan finansmanı üstlenmeye idare yetkili olacak.İdarenin, özel bütçe kapsamında olması halinde bu yükümlülüklerin, ilgili idarenin bağlı olduğu bakanlığın teklifi üzerine ilgili idare tarafından ya da ilgili idarenin bağlı olduğu bakanın talebi, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın teklifi üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu çerçevede imzalanan borç üstlenim anlaşmaları, Resmi Gazete’de yayımlanmayacak.
Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden önce, ilgili kanun uyarınca ihale süreci başlatılan işler ihale şartnamelerine göre sonuçlandırılacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here