Su ürünleri üretim teknisyeni

Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan tüm su canlılarının üretilmesi, yetiştirilmesi, korunması ve değerlendirilmesi çalışmalarında bulunan kişidir.


GÖREVLER


– Deniz balığı, kabuklular, akvaryum balığı ve genellikle tatlı su balığı üretimine gözetmenlik eder,
– Su analizleri yapar,
– Balık hastalıklarını teşhis eder ve tedavisini yapar,
– Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygular,
– Su canlılarının biyolojilerini inceler,
– Tatlı ve tuzlu sularda yetişen canlıların korunması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar (kuru ve canlı yem üretimi),
– Havuzların bakımını ve kullanılmasını sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ağlar, kepçe, çizme, su geçirmez giysiler,
– Su motoru, prefabrik tank, jeneratör, soğutucu, şofben,
– Bilgisayar,
– Tekne, kayık
– İlaç ve kimyasallar, elektrikli ısıtıcılar,
– Temizlik maddeleri ve yemler,
– Su analizleri araç, gereçleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Su Ürünleri Üretim Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ve özellikle biyolojiyle ilgili ve bu alanda başarılı,
– Açık havada çalışmaktan ve hayvan üretmekten hoşlanan,
– Deniz ortamındaki koşullara uyum sağlayabilen,
– Pratik düşünüp hızlı kararlar alabilen,
– Ekip çalışması yapabilen,
– Dikkatini bir noktaya toplayabilen kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Su Ürünleri Üretim Teknisyenleri laboratuvarlarda ve su ürünlerinin yetiştirildiği ve avlandığı bütün ortamlarda, bazen denizlerde çalışırlar. Çalışma ortamı sakin sessiz ve ıslak olup havada rahatsız edici koku vardır. Su Ürünleri Üretim Teknisyeni mühendisler ve teknikerlerle işçiler arasında ara eleman olarak görev yaparlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Özel işletmelere bağlı su ürünleri üretim ve işleme ünitelerinde, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, belediyeler ve üniversitelere bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde, akvaryum balığı üretim tesislerinde, balık çiftliklerinde iş bulma olanakları olan “Su Ürünleri Üretim Teknisyenleri”, istemeleri halinde kendi işyerini de kurabilirler.
Su Ürünleri Üretim Teknisyenliği’ne, kadınların ilgisi artmakta ve okullarda %10 oranında kız öğrenci bulunmaktadır.
Gelecekte bu sektörde oluşan gelişmeler ve dünya nüfusuna bağlı gıda ihtiyacının artmasından dolayı bu mesleğe olan ilginin artması beklenmektedir.
Teknolojik alanında meydana gelen gelişmeler, ülkemiz sularındaki ekonomik öneme sahip su ürünlerinin korunması, ülkemiz balıkçılığının ihtiyacı olan eğitilmiş kalifiye ara eleman yetiştirilmesi, sektörden gelen talepler ve 24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi Adamları Yönetmeliği”nin 12.maddesinin “a” bendine istinaden meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri güverte, güverte avlama bölümü mezunu olup, bu yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimlerini görmek ve belgelerini almak şartıyla “Balıkçı Sınıfı Gemi Adamları Yeterliğine” sahip teknik elemanlarının yetiştirilebilmesi için gerekli yaş, eğitim-öğretim, deniz hizmeti süresi ile ilgili koşulları sağlayanlar “Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliliğini almaya hak kazanır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; meslek liselerinde su ürünleri bölümü adıyla verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Denizcilik alanı Su Ürünleri Üretimi dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi, 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Denizde Güvenlik, Denizcilik ve Su Ürünleri Teknolojisi, Yüzme
Dal dersleri: Su Ürünleri İşleme, Canlı Yem Üretimi, Ağ Yapımı ve Onarımı, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği, Balık Hastalıkları, Tatlı Su Balıkları Yetiştiriciliği, Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar Kültürü, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Tesis Proje Tekniği


MESLEKTE İLERLEME
Su Ürünleri Üretim Teknisyenliğinde yükselme, bu alanda yüksek öğrenim görerek mümkün olabilmektedir.
Daha önceki yıllarda meslek liselerinin su ürünleri bölümünden mezun olanlar; istedikleri takdirde, Balık yetiştiriciliği, Su Ürünleri önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Şu anki uygulamaya göre Denizcilik alanı Su Ürünleri Üretimi dalından mezun olanlar ise Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Güverte (Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O) lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
-Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
-Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.
Kişilerin, iş verimliliği ve tecrübeleri, çalıştığı iş yerlerine göre aldıkları ücretler değişmekle birlikte, asgari ücretin 2 ile 3 katı arası ücret almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here