Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan Girişimcilere destekler artıyor

8

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal
işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve
kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin
görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara
ilişkin usul ve esasları belirledi.


Tebliğe göre, bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat
odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, tarımsal danışmanlık
şirketleri ve serbest tarım danışmanları tarımsal danışmanlık hizmeti
verecekler. Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü
altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt
sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olan tarımsal işletmeler
danışmanlık hizmeti satın alacak.


Gerekli şartı sağlayana hizmet var


Ayrıca örtü altında en az 3 dekar, bağ-bahçede en az 10 dekar, tarla
ziraatında kuruda en az 100 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapan,
hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi
sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana, en az 50 adet arı kolonisine ve
su ürünleri üretim tesisine sahip olanlar da danışmanlık hizmetinden
yararlanacak.


İlgili Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık
hizmeti satın alan ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran
tarımsal işletmelere 500 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi
yapılacak.


Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden (TYDD) faydalanmak isteyen tarımsal
işletmeler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde istenen
belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek zorundalar.


Kayıtsız çiftçiye hizmet yok


Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt
sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine
ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarımsal işletmeler, gerekli
belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar, TYDD ödemesinden faydalanmak
üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz
edenler, kamu tüzel kişileri ve birden fazla ilde tarımsal üretim yapan ile
kayıt sistemine, kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerde TYDD’ye müracaat
eden tarımsal işletmeler desteklemeden yararlanamayacaklar.


Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, men edildiği
süre boyunca, tarımsal danışmanlık hizmet faturası veya serbest meslek makbuzu
veya gelir makbuzu Genel Müdürlüğün belirlediği tarihe kadar il/ilçe müdürlüğüne
teslim edilmeyenler, tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım
danışmanı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise
sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alarak TYDD’den
faydalanamayacaklar. Oniki aydan daha az süreli tarımsal yayım ve danışmanlık
hizmeti alanlar da desteklemeden yararlanamayacaklar arasında bulunuyor.


Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden
olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında
gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler uygulanacak. Dünya

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here