Tifdruk baskı operatörü

73

Hazırlanmış tifdruk baskı silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, tifdruk baskı araç gereç ve ekipmanlarını kullanan kişidir.


GÖREVLER


– Çalıştığı makine ile ilgili iş akışı planını yapar,
– Baskıya hazırlık yapar,
– Baskı taşıyıcı malzemenin baskı çıkış ayarlarını yapar,
– Baskı ile ilgili ayarları yapar,
– Baskı süresince kontroller yapar,
– Baskı bitimi makineyi temizler,
– İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılır


KULLANILAN ALET MAKİNA VE MALZEMELER
– Tifdruk baskı makinesi
– Baskı silindiri, lüp (baskı kontrol merceği), barkod okuyucu,
– Spektrofotometre,
– Pantone kataloğu (uluslararası standart renkler)
– Çeşitli renkte mürekkepler ,
– Baskı kontrol masası,
– Çeşitli ebatta ve cinste baskı materyalleri,
– Fortkap (DIN-4) ve kronometre,
– Cetvel, korona kalemi


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tifdruk Baskı Operatörü olmak isteyenlerin
– Bedenen ve ruhen sağlıklı,
– El, göz ve parmaklarını eş güdümlü kullanabilen,
– Renkler ve şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Dikkatli, sorumlu,
– Makine ve malzeme ile çalışmaktan hoşlanan,
– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip,
– Görme kusuru ve renk körlüğü olmayan kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Matbaaların tifdruk baskı üretim kısmında çalışırlar. Üretim yaparken sürekli baskıyı takip etmek ve hatalara müdahale etmek için baskı makinesinin yanında çalışır. Üretim aşamasında kullanılan yardımcı malzemeler ve mürekkep baskı bölümlerinde kokulara neden olmaktadır. Ayrıca malzeme satıcıları, müşterilerle görüşmelerde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Dünyada basım sektörü oldukça hızlı gelişmekte ve alanın her safhasında ağırlığını hissettirmektedir. Ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmiş ve çıkan yeni teknolojiler çok kısa bir zamanda uygulanmaya başlanmıştır.
Matbaa alanı hızla gelişen ve değişen bir sektördür. Teknolojideki hızlı gelişim ve değişime paralel olarak matbaa alanı da hızla gelişmekte, eskiden beri kullanılan yöntemler daha verimli hâle gelmektedir. Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası rekabete ve pazarlara açılan sektör için elzem olmaktadır. Uluslararası rekabette olan sektörün eğitimi, kalifiye eleman ihtiyacı da rekabet şartları yüzünden giderek artmaktadır.
Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması, çoğaltılması, yayılması matbaacılığın bulunması ile olmuştur. Kitaplar, dergiler, gazeteler, broşürler, afişler ambalajlar matbaacılık alanının ürettiği ürünlerdir. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişim matbaacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Matbaacılık alanında bilgisayar ve otomatik matbaa makineleri kullanmasını bilen nitelikli iş gücüne gereksinim her geçen gün artmaktadır. Matbaacılık; tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası bölümlerinden oluşmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri bu bölümlerin hepsinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. İnsanların kültürel ihtiyacı olan kitap, dergi, gazete vb. basılı ürünlerin oluşturulması ile imalat ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu ambalajların üretilmesi, baskısının yapılması matbaacılığın çalışma alanlarıdır. Matbaa alanı tifdruk baskı dalından mezun olan öğrenciler, kamuya ve özel sektöre ait Tifdruk matbaalarında çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, teknik liseler, anadolu teknik liseleri ve anadolu meslek liselerinin Matbaa alanı “Tifdruk Baskı” dalında verilmektedir.
– Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
– Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Baskı Öncesi, Baskı Sonrası, Baskı Kalıpları, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Resim.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Tifdruk Baskı 1, Tifdruk Baskı 2, Ambalaj, Kartonaj derslerini alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Çalıştıkları iş yerinde ustabaşı, şef olabilirler.
Meslek liselerinin Matbaa alanı Tifdruk Baskı dalından mezun olanlar, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca Meslek liselerinin Matbaa alanı Tifdruk Baskı dalından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Matbaa Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Öğrenciler işletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.
İlk işe girişte genellikle asgari ücretle başlanılmakta ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 – 4 katı arasında değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezleri,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

1 YORUM

  1. İstanbul avr.yakasındayım..
    20 yıllık matbaga tifturuk ve lamınasyon tecrube sahıbıyım acılen ıse ıhtıyacım var…
    0530 329 86 24…
    0532 057 40 78…
    Tlf ulasabılırısnız…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here