Yeni Spor Kanunu Teklifi, Tbmm Genel Kurulunda Yasalaştı (4)

Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak şekilde borçlanması ve bakanlıktan izin almadan görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapması halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Yeni Spor Kanunu Teklifi, Tbmm Genel Kurulunda Yasalaştı (4)
7 dk
Son güncellenme: 11/08/2022

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre, spor dalları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek, teknik ve idari bakımdan spor federasyonlarına bağlanacak. Bir spor dalının profesyonel olarak belirlenmesine, ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından karar verilecek.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine mali yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Spor kulüpleri ve anonim şirketler adına yapılacak ödeme ve tahsilatlarda Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananlar, 100 günden 500 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak şekilde borçlanması ve bakanlıktan izin almadan görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

Bakanlık ve diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan destekleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları da dahil tahsis ya da destek amacı dışında kullananlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandıracak.

Spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın bu kapsamda faaliyette bulunan veya unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan kişilere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Spor kulübünün veya spor anonim şirketinin, düzenlenen suçlardan dolayı oluşan zararının soruşturma başlamadan önce tazmin suretiyle tamamen giderilmesi halinde verilecek cezaIar üçte bir oranında indirilecek.

- İdari para cezaları

Spor kulübü kurma hakkına sahip olmadıkları halde spor kulübü kuranlar veya spor kulüplerine üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde üye olanlar ile spor kulüplerine üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek üyeliğe kabul eden veya kaydını silmeyen veya spor kulübü üyesiyken üye olma hakkını kaybeden kişileri üyelikten silmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri 5 bin lira idari para cezası alacak.

Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya spor kulübünün merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan spor kulübü başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine 5 bin lira para cezası verilecek.

Spor kulübüne ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan spor kulübü başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde spor kulübü başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişiler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Genel kurul ve diğer spor kulübü organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacak.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ve üst kuruluş yöneticilerine 5 bin lira idari para cezası verilecek.

Kasten işlenen bir suçtan ceza aldığı ve işlediği suç mahkemede kesinleştiği halde spor kulübü organlarında görev alanlar ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonlandırmayan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri 10 bin lira idari para cezası alacak.

Tahkim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplamda 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda sayılan suçlarından mahkum olanlar, Tahkim Kurulu üyesi olamayacak.

- Olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcu yetiştirme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunları ile deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek, bu ödemeler haczedilemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) en üst hukuk kurulu olan Tahkim Kurulu, yönetim kurulu tarafından en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek, bir başkan ile 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Tahkim Kurulunun görev süresi, göreve başladıkları tarihten itibaren 4 yıl olacak.

Tahkim Kurulunun, futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin kararları kesin olup, bunun dışındaki kararlarına karşı tebliğden itibaren 1 ay içinde iptal davası açılabilecek.

- Yeni menajerlik kuraları

Futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabilecek. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Menajerlik sözleşmesi en fazla 2 yıl için yapılabilecek. Fiil ehliyetine sahip olmayan küçükler için vasi veya velayet sahibinin imzası bulunacak. Menajerlik sözleşmesi, tarafların isimleri, sözleşme tarihi ile süresi, menajerlik faaliyetinin kapsamı ile bundan kaynaklanan ücreti, ödeme koşulları, menajerin edimleri, fesih hükümleri ve tarafların imzalarını içerecek.

Menajerlik faaliyetinin bir şirket tarafından yürütülmesi halinde ise şirket bilgilerinin sözleşmede yer alması ve menajerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir ticaret sicil tasdiknamesinin sözleşmeye eklenmesi ve imzalanan menajerlik sözleşmelerinin noter tarafından 30 gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF'ye gönderilmesi zorunluluğu getirilecek.

Transferlerde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından menajere ödenecek ücret tutarı ve ödeme koşulları, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ile futbolcu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacak. Futbolcu adına hareket eden menajerin ücreti futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesaplanacak. Menajere verilecek ücret en fazla; sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin 2 milyon liradan az olması durumunda bu ücretin yüzde 10'una kadar, brüt gelirin 2 milyon liradan fazla olması durumunda ise bu ücretin yüzde 5'ine kadar kararlaştırılabilecek.

Futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anonim şirketini temsil eden menajere, spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde 10'una kadar ücret verebilecek.

Futbolcu ile spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri arasında imzalanan sözleşmenin bir nüshası spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF'ye sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir hafta içerisinde gönderilecek.

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF'ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

- Ücret sınırlamalarına uymayan menajerin lisansı iptal edilecek

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, belirtilen ücret sınırlamalarına uymamaları durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Söz konusu ücret sınırlamalarına uyulmaması durumunda menajerin menajerlik lisansı iptal edilecek.

Kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmış gençlik ve spor kulüpleri ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kamu yararına çalışma statüsü devam edecek ve kamu yararına çalışan derneklere tanınan haklardan yararlanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı veya TFF tarafından tescil edilmiş gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet göstermek istedikleri alana göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunacak.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptıracak. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara 6 aya kadar ek süre verilecek.

Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını kanun hükümlerine uygun hale getirecek. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara 6 aya kadar ek süre verilebilecek.

Yürürlük tarihinden önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, en geç 1 yıl içinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelecek. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara, 6 aya kadar ek süre verilebilecek. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamayacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'na bağlı ve bağımsız spor federasyonları, bu kanuna göre kurulmuş spor federasyonu olarak kabul edilecek. Diğer kanunlarda bağlı ve bağımsız spor federasyonlarına yapılan atıflar spor federasyonlarına yapılmış sayılacak. Spor federasyonları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk olağan genel kurullarında hukuki yapılarını bu kanuna uygun hale getirecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte federasyon başkanı olanlar ve kanunun yürürlük tarihinden önce federasyon başkanlığı yapmış kişiler, görev sürelerine bakılmaksızın en fazla 3 dönem daha görev yapabilecek.

Brüt gelirleri 500 bin liradan fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, imzaladıkları finansal yapılandırma sözleşmeleri kapsamındaki borçlar dahil, doğmuş ve doğacak her nevi borcunu bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yeminli mali müşavir aracılığıyla Bakanlığa bildirecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bildirecekleri anapara borçlarına işleyecek faizler, kanunun bütçe ve harcama ilkelerini düzenleyen hükmüne 10 yıl süreyle ve yüzde 50 oranında tabi olmayacak.

Kanunla, tüzel kişilikleri ortadan kaldırılan mülga Spor Genel Müdürlüğü ile mülga Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde en az 2 yıl süreyle görev yapan ve daha sonra araştırmacı kadrosuna atanan il müdürleri ile yeniden yapılanma sonrasında atanan il müdürleri arasındaki idari, mali ve sosyal haklar yönünden oluşan birçok farklılık ortadan kaldırılıyor.

Mevcut eşitsizliklerin giderilmesi için 9 Temmuz 2018'den önce görev yapan ve 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde yer almayanlar arasından, 2 yıldan fazla süreyle il müdürlüğü yapan kişilerden araştırmacı kadrosuna getirilenler, uzman kadrolarına atanacak.

- Görüşmelerden

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, düzenlemenin görüşmeleri sırasında söz alarak, yaklaşık 60 maddelik kanun teklifinin 38 maddesinin bütün partilerin ortak kararıyla değiştirildiğini ve bu şekilde yasalaştığını belirterek, tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Bu yasanın uzun vadede Türk sporunu düzene sokacağını ve büyük başarılara vesile olacağını ifade eden Sancaklı, "Hiçbir yasa kusursuz, mükemmel değildir. Yasayı çıkartıyoruz şimdi; daha fazla bir şeyler eklememiz, azaltmamız gerekiyorsa Türk sporunu düzene sokmak için hepimiz buradayız, yine müdahale ederiz." diye konuştu.

Düzenlemenin kabul edilerek yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşimi, yarın saat 14.00'da özel gündemle toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.