Yeni Teşvik Paketi

14

Yeni teşvik paketi kapsamında bölgesel teşvik uygulamalarında iller
itibarıyla bazı sektörlere vergi muafiyeti getirildi. Yeni teşvik paketi olarak
da bilinen ”Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki” Bakanlar Kurulu kararı,
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre,
karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller,
sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrıldı.


Yeni teşvik paketine göre, sabit yatırım tutarı 1 ve 2’inci bölgede olan
asgari 1 milyon lira, diğer 4 bölgede ise asgari 500 bin lira olan yatırımlar
bölge ayrımı yapılmaksızın KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği (6’ncı
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ve sigorta primi işveren hissesi
desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için) teşviklerinden
yararlandırılabilecek.


Bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı sektörlere, ilin
bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV
istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri
tahsisi, faiz desteği (3, 4, 5 ve 6’ncı bölgelerdeki yatırımlar için), gelir
vergisi stopajı ve sigorta primi destekleri (her ikisi de 6’ncı bölgede
gerçekleştirilecek yatırımlar için) sağlanacak.


Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon lira ile 1 milyar lira arasında değişen
ve aralarında rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasal madde ve
ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtları imalatı gibi büyük ölçekli yatırımlar
faiz desteği dışındaki diğer teşviklerden yararlanabilecek.


Kararda belirtilen kriterleri sağlayan stratejik yatırımlar bölge farkı
gözetilmeksizin teşviklerin tamamından faydalanabilecek. Finansal kiralama
yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata
ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin lira
olması gerekecek.


Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan
duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı
toplam sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini aşamayacak.


Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali,
otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak
kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli
metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki
İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf
tutulacak.


Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına
yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve
teçhizat ithal edilemeyecek.


Otomobil ithalatı
Otomobil üretimine yönelik olarak
asgari yılda 100 bin adet üretim kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya
mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yılda 100 bin adet üretecek
şekilde artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının
yüzde 20’sinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak
kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara A, B ve C
segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilecek.


Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı,
belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 15’ini aşamayacak.


Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim
kapasitesinin yüzde 15’i kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim
kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınacak) söz
konusu segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilecek.


KDV istisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince,
teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine
ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilecek.


Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve
teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım
vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanacak.


Sabit yatırım tutarı 500 milyon liranın üzerindeki stratejik yatırımlar
kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden
yararlandırılabilecek.


Faiz desteği
Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik
uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları kapsamında
desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl
vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının
yüzde 70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının puan bazında
belli kısımları Ekonomi Bakanlığı’nca da uygun görülmesi halinde azami ilk beş
yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecek.


Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında
sağlanacak faiz desteği tutarları 3, 4, 5 ve 6’ncı bölgelerde sırasıyla 500 bin,
600 bin, 700 bin ve 900 bin lirayı geçemeyecek.


Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın Ar-Ge ve çevre yatırımlarında
500 bin lira, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde 5’ini
aşmamak kaydıyla 50 milyon liradan fazla olamayacak.


Sigorta primi işveren hissesi desteği
Büyük ölçekli
yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı
istihdamı aşmamak kaydıyla komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında
gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yatırım cinslerinde, yatırımın
tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık
dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel
istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık
prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi
kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken
sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi
Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.


Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı,
bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının yüzde 15’ini geçemeyecek.
OSB’lerdeki yatırımlar bulundukları bölgenin bir altındaki bölge teşviklerinden
faydalanabilecek


Yeni teşvik paketi kapsamında ulaşım, savunma sanayi, uluslararası fuar
yatırımları gibi yatırımlar nerede yapılırsa yapılsın 5’inci bölge
teşviklerinden yararlanabilecek.


Yeni teşvik paketi olarak da bilinen ”Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkındaki” Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında
yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, 6’ncı bölgedeki büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve
bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden
gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdamlarda işverenin Sosyal
Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödemesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari
ücrete karşılık gelen kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasından sonraki 10 yıl
süreyle işveren adına Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanabilecek.


Söz konusu destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet
belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve Ekonomi Bakanlığı’nca
karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması
şart olacak.


Gelir vergisi stopajı desteği
6’ncı bölge için düzenlenen
teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave
istihdam için belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin
ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir
vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on
yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin
edilecek.


Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde,
gelir vergisi stopajı desteği uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi
ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacak.


Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları
yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanacak.
Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde
90, yatırıma katkı oranı yüzde 50 olarak belirlendi.


Öncelikli yatırım konuları
Denizyolu ile yük veya yolcu
taşımacılığına yönelik yatırımlar, özel sektör tarafından yapılacak
şehirlerarası yük veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile
şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları asgari 50 bin
metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve
alışveriş merkezi üniteleri hariç), Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan alınacak
proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon lira tutarındaki
savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar gibi yatırımlar 5’inci bölgede
uygulanan desteklerden faydalanabilecek. Söz konusu yatırımlar, 6’ncı bölgede
yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacak.


Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleştirilen ve aynı sektörde faaliyet
gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortak olduğu ve ortak faaliyet
gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar, bulundukları bölgenin bir
altındaki bölgenin teşviklerinden yararlanabilecek.


Ar-Ge ve çevre yatırımlarına kolaylık
Ar-Ge ve çevre
yatırımları KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden, söz
konusu yatırımların 6’ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi
stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlandırılabilecek.


Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve
teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, bu yatırım mallarının temininin
ardından beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbest olacak.


Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari beş
yıl süreyle bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekecek. Ancak, Ekonomi
Bakanlığı’ndan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede
desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere
taşınılabilecek.


Yatırım süresi ve tamamlama vizesi
Yatırımın başlangıç
tarihi, teşvik belgesi için Ekonomi Bakanlığı’na veya ilgili yerel birime
müracaat tarihi olarak kabul edilecek. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul
edilebilmesi için yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı,
bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım
harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit
yatırım tutarı esas alınmak üzere, yatırım için belirlenen süre içinde, sabit
yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında harcama yapılması gerekecek.


Teşvik belgesi veya ek belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından
yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, tebliğle belirlenen mücbir sebep ve
fevkalade hal durumları hariç olmak üzere tasdiki istenilen her bir belge için
Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına 300 lira yatırılacak ve söz
konusu tutar hiçbir surette iade edilmeyecek.


Yatırım teşvik belgesinin iptaline yol açan
durumlar

Uygulama mevzuatında belirlenen hükümlere aykırı davranan,
teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile
diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, diğer kurum, kuruluş
veya firmalara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle icra veya
iflas yoluyla yapılan işlemler de dahil belge kapsamındaki makine ve teçhizatı
öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, teşvik
belgesinde öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım
tutarlarına uymayan yatırımcıların teşvik belgeleri ilgili madde hükümleri saklı
kalmak kaydıyla iptal edilecek. Sabah

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here