Ekonomi Terimleri Sözlüğü İngilizce Türkçe Anlamı Nedir
Ekonomi Terimleri

Ekonomi Terimleri Sözlüğü İngilizce Türkçe Nedir

Ekonomi Terimleri Sözlüğü iş hayatında İngilizce dilini kullanan girişimcilerin ve üniversitelerdeki öğrencilerin faydalanması için hazırlanmıştır. Özellikle terimler hakkında nedir ve ne demek gibi sorularında cevabı olacak olan ekonomi terimlerinde bir çok tanıma yer verilmiştir.

Ekonomi Terimleri
Ekonomi Terimleri

İngilizce Türkçe Ekonomi Terimleri

A
Accelerator nedir : Hızlandıran
Acceptance Letter nedir : Kabul Mektubu
Acceptance nedir : Kabul
Account nedir : Hesap
Accountant nedir : Muhasebeci
Accounting Cost nedir : Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet
Accounting Profit nedir : Muhasebe Kârı
Accounting nedir : Muhasebe
Add nedir : Reklam
Advalorem Tax nedir : Advalorem Vergi
Advertising nedir : Reklam
Aggregate Demand nedir : Toplam Talep
Aggregate Supply nedir : Toplam Arz
Agriculture nedir : Tarım
Air Pollution nedir : Hava Kirliliği
Amortization nedir : Amortisman
Annuity nedir : Anüite
Anticipation nedir : Beklenti
Antitrust nedir : Antitröst
Appreciation nedir : Değerlenme
Arbitrage nedir : Arbitraj
Asset nedir : Varlık
Association nedir : Birlik, Sendika
Attorney nedir : Avukat
Auction nedir : Müzayede
Autocorrelation nedir : Otokorelasyon
Auto-financing nedir : İçeriden Finansman
Automation nedir : Otomasyon
Average Cost nedir : Ortalama Maliyet
Average Fixed Cost nedir : Ortalama Sabit Maliyet
Average Propensity to Concume nedir : Ortalama Tüketim Eğilimi
Average Propensity to Save nedir : Ortalama Tasarruf Eğilimi
Average Revenue nedir : Ortalama Gelir
Average Total Cost nedir : Ortalama Toplam Maliyet
Average Variable Cost nedir : Ortalama Değişken Maliyet
Average nedir : Ortalama
B
Bad Check nedir : Karşılıksız Çek
Bail nedir : Kefalet
Balance Sheet nedir : Ödemeler Dengesi
Balanced Budget Multiplier nedir : Denk Bütçe Çarpanı
Balanced Budget nedir : Denk Bütçe
Bank Check nedir : Banka Çeki
Bank Money nedir : Banka Parası
Bank nedir : Banka
Banker nedir : Banker
Banking Activities nedir : Banka Faaliyetleri
Banking Facilities nedir : Banka Hizmetleri
Banking Panic nedir : Banka Paniği
Banking Sector nedir : Banka Sektörü
Banknote nedir : Banknot, Kağıt Para
Banknote nedir : Kağıt Para
Bankruptcy nedir : İflas
Bargaining Power nedir : Pazarlık Gücü
Bargaining nedir : Pazarlık
Barter Economy nedir : Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi
Barter nedir : Trampa, Takas, Mübadele
Basic Interest nedir : Basit Faiz
Bear Market nedir : Düşen Piyasa
Bill nedir : Bono, Senet
Bimetalism nedir : Çift Metal Para Sistemi
Black Market nedir : Karaborsa
Bond Market nedir : Tahvil Piyasası
Bond nedir : Tahvil
Borrower nedir : Borç Alan
Borrower nedir : Borç Alan Kişi
Bottleneck nedir : Darboğaz
Brand-name nedir : Marka
Bribe nedir : Rüşvet
Bribery nedir : Rüşvetçilik
Bribe-taker nedir : Rüşvet Alan
Broker nedir : Simsar, Komisyoncu
Budget Deficit nedir : Bütçe Açığı
Budget Surplus nedir : Bütçe Fazlası
Budget nedir : Bütçe
Bull Market nedir : Yükselen Piyasa
Business Cycles nedir : Konjoktürel Dalgalanmalar
By-product nedir : Yan Ürün
C
Capital Account nedir : Sermaye Hesabı
Capital Flow nedir : Sermaye Akışı
Capital Inflow nedir : Sermaye Girişi
Capital Market nedir : Sermaye Piyasası
Capital Outflow nedir : Sermaye Çıkışı
Capital nedir : Sermaye
Capitalism nedir : Kapitalizm
Capitalist System nedir : Kapitalist Sistem
Capitalist nedir : Kapitalist
Cartel nedir : Kartel
Cash nedir : Nakit Para
Central Bank nedir : Merkez Bankası
Central Planning nedir : Merkezi Planlama
Certificate nedir : Sertifika
Ceteris Paribus nedir : Diğer Koşullar Değişmezken
Chamber of Commerce nedir : Ticaret Odası
Chamber of Industry nedir : Sanayi Odası
Choise nedir : Seçim
Civilization nedir : Uygarlık, Medeniyet
Clearing House nedir : Takas Odası
Clearing nedir : Takas, Kliring
Climate Change nedir : İklim Değişikliği
Coin nedir : Metal Para
Collective Bargaining nedir : Toplu Pazarlık
Commerce nedir : Ticaret
Commercial Bill nedir : Finansman Bonosu, Ticari Senet
Commercial Policy nedir : Ticaret Politikası
Commercial Treaty nedir : Ticari Anlaşma
Commission nedir : Komisyon
Commodity nedir : Mal, Emtia
Communism nedir : Komünizm
Communist System nedir : Komunist Sistem
Company nedir : Şirket
Comparative Static Equilibrium Analysis nedir : Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi
Competition nedir : Rekabet
Competitive Market nedir : Tam Rekabet Piyasası
Complementary Goods nedir : Tamamlayıcı Mallar
Compound Interest nedir : Bileşik Faiz
Confederation nedir : Konfederasyon
Consolidated Budget nedir : Konsolide Bütçe
Consolidated Budget nedir : Konsolide Bütçe
Consolidation nedir : Konsolidasyon
Constitution nedir : Anayasa
Consumer Price Index (CPI) nedir : Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Consumer Surplus nedir : Tüketici Artığı
Consumer nedir : Tüketici
Consumption nedir : Tüketim
Contract nedir : Sözleşme
Contraction nedir : Daralma
Contractionary Fiscal Policy nedir : Daraltıcı Maliye Politikası
Contractionary Monetary Policy nedir : Daraltıcı Para Politikası
Corporation nedir : Şirket
Cost Push Inflation nedir : Maliyet İtişli Enflasyon
Cost, Insuarence, Freight (CIF) nedir : Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat
Cost nedir : Maliyet
Credit nedir : Kredi
Creditor nedir : Borç Veren
Currency nedir : Bozukluk Para, Metal Para
Current Account nedir : Cari Hesap
Current Price nedir : Cari Fiyat
Current Value nedir : Cari Değer
Customer Satisfaction nedir : Müşteri Memnuniyeti
Customer nedir : Müşteri
Customs Duty nedir : Gümrük Resmi
Customs Free nedir : Gümrükten Muaf
Customs nedir : Gümrük
Cyclical Unemployment nedir : Konjonktürel İşsizlik, Devrevi İşsizlik
D
Dealer nedir : Satıcı, Aracı
Debt Finance nedir : Borçlanarak Finansman
Debt nedir : Borç
Debt nedir : Borç
Debtor nedir : Borçlu
Deficit nedir : Açık
Deficit Financing nedir : Açık Finansmanı
Deflation nedir : Deflasyon
Deflator nedir : Deflatör
Delivery nedir : Teslim
Demand Curve nedir : Talep Eğrisi
Demand Deposit nedir : Vadesiz Mevduat
Demand for Money nedir : Para Talebi
Demand Law nedir : Talep Kanunu
Demand Price nedir : Talep Fiyatı
Demand Pull Inflation nedir : Talep Çekişli Enflasyon
Demand nedir : Talep
Democracy nedir : Demokrasi
Demography nedir : Demokrafi
Dependent Variable nedir : Bağımlı Değişken
Deposit nedir : Depozit
Depreciation nedir : Yıpranma, Değer Kaybı
Depression nedir : Depresyon
Derived Demand nedir : Türev Talep
Devaluation nedir : Devalüasyon
Developed Country nedir : Kalkınmış Ülke
Developing Country nedir : Kalkınmakta Olan Ülke
Development Bank nedir : Kalkınma Bankası
Development Economics nedir : Kalkınma Ekonomisi
Diminishing Marginal Utility nedir : Azalan Marjinal Fayda
Direct Tax nedir : Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi
Dirty Floating Exchange Rate System nedir : Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi
Discount Rate nedir : İskonto Oranı
Diseconomies of Scale nedir : Negatif Ölçek Ekonomileri
Disposable Personel Income nedir : Harcanabilir Kişisel Gelir
Distribution nedir : Dağılım
Dividend Distribution nedir : Kâr Payı Dağıtımı
Dividend nedir : Temettü
Divident Coupon nedir : Temettü Kuponu
Division of Labor nedir : İşbölümü
Domestic Assets nedir : İç Varlıklar
Domestic Currency nedir : Ülke Parası
Domestic Terms of Trade nedir : İç Ticaret Hadleri
Due Date nedir : Vade Tarihi
Due nedir : Vade
Durable Goods nedir : Dayanıklı Mallar
Duty Free nedir : Gümrükten Muaf
Dynamic Analysis nedir : Dinamik Analiz
E
Economic Cost nedir : Ekonomik Maliyet
Economic Crisis nedir : Ekonomik Kriz
Economic Development nedir : Ekonomik Kalkınma
Economic Efficiency nedir : Ekonomik Etkinlik
Economic Growth Rate nedir : Ekonomik Büyüme Oranı
Economic Growth nedir : Ekonomik Büyüme
Economic Profit nedir : Ekonomik Kâr
Economic Rent nedir : Economik Rant
Economic Rights nedir : Ekonomik Haklar
Economic Sector nedir : Ekonomik Sektör
Economies of Scale nedir : Pozitif Ölçek Ekonomileri
Economist nedir : Ekonomist
Economy nedir : Ekonomi
Effective Demand nedir : Efektif Talep
Effective Exchange Rate nedir : Efektif Döviz Kuru
Efficiency nedir : Etkinlik
Elastic nedir : Esnek
Elasticity nedir : Esneklik
Election nedir : Seçim
Electricity nedir : Elektrik
Electronic Funds Transfer (EFT) nedir : Elektronik Fon Transferi
Emission nedir : Emisyon
Employer Association nedir : İşveren Sendikası
Employment nedir : İstihdam
Endogenous Variable nedir : İçsel Değişken, Bağımlı Değişken
Endorsed nedir : Ciro Edilmiş
Endorsement nedir : Ciro
Energy nedir : Enerji
Entrepreneurship nedir : Girişimci
Environment nedir : Çevre
Environmental Pollution nedir : Çevre Kirliliği
Equilibrium Interest Rate nedir : Denge Faiz Oranı
Equilibrium Level of Income nedir : Denge Gelir Düzeyi
Equilibrium Price nedir : Denge Fiyatı
Equilibrium nedir : Denge
Equity Finance nedir : Hisse Satışı Yoluyla Finansman
Equity nedir : Hisse Senedi
Errors and Omissions nedir : Net Hata ve Noksan
Euro Market nedir : Avro Piyasası
Euro nedir : Avro
European Currency Unit (ECU) nedir : Avrupa Para Birimi
European Economic Community (EEC) nedir : Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Trade Association (EFTA) nedir : Avrupa Serbest Ticaret Birliği
European Monetary System (EMS) nedir : Avrupa Para Sistemi
European Monetary Union (EMU) Avrupa Para Birliği
Ex-ante nedir : Öngörülen
Excess Capacity nedir : Atıl Kapasite
Excess Demand nedir : Talep Fazlası
Excess Reserve nedir : Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası
Excess Supply nedir : Arz Fazlası
Exchange Rate nedir : Döviz Kuru
Exchange nedir : Döviz, Kambiyo
Excise Tax nedir : Tüketim Vergisi
Execution nedir : İcra
Exempt from Tax nedir : Vergiden Muaf
Exogenous Variable nedir : Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken
Expansion Path nedir : Genişleme Yolu
Expectation nedir : Beklenti
Expected Rate of Inflation nedir : Beklenen Enflasyon Oranı
Expected Rate of Interest nedir : Beklenen Faiz Oranı
Expected Value nedir : Beklenen Değer
Expenditure Tax nedir : Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi
Expensionary Fiscal Policy nedir : Genişletici Maliye Politikası
Expensionary Monetary Policy nedir : Genişletici Para Politikası
Explained Variable nedir : Açıklanan Değişken
Explanatory Variable nedir : Açıklayıcı Değişken
Explicit Costs nedir : Açık Maliyetler, Muhasebe Maliyetleri
Export nedir : İhracat
Ex-post nedir : Gerçekleşen
Expropriation nedir : Kamulaştırma
External Deficit nedir : Dış Açık
Externalities nedir : Dışsallıklar
F
Fabric nedir : Fabrika
Face Value nedir : Nominal Değer, İtibari Değer
Factors of Production nedir : Üretim Faktörleri
Fee nedir : Harç
Fiat Money nedir : Fiat Para, İtibari Para
Fifty Fifty nedir : Yüzde Elli Yüzde Elli
Final Goods nedir : Nihai Mallar
Financial Assets nedir : Mali Varlıklar
Financial Capital nedir : Nakit Sermaye
Financial Crisis nedir : Finansal Kriz
Financial Institutions nedir : Mali Kuruluşlar
Financial Markets nedir : Mali Piyasalar
Financial Sector nedir : Mali Sektör
Financial System nedir : Mali Sistem
Firm nedir : Firma
Fiscal Policy nedir : Maliye Politikası
Fixed Costs nedir : Sabit Maliyetler
Fixed Exchange Rate System nedir : Sabit Döviz Kuru Rejimi
Flexible Exchange Rate System nedir : Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi
Floating Exchange Rate System nedir : Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi
Forecasting nedir : Öngörü, Tahmin
Foreign Assets nedir : Dış Varlıklar
Foreign Bank nedir : Yabancı Banka
Foreign Currency nedir : Döviz
Foreign Exchange Account nedir : Döviz Tevdiat Hesabı
Foreign Exchange Reserve nedir : Döviz Reservi
Foreign Exchange nedir : Döviz
Foreign Liabilities nedir : Dış Yükümlülükler
Foreign Trade Deficit nedir : Dış Ticaret Açığı
Free Competition Market nedir : Serbest Rekabet Piyasası
Free Economic Enterprise nedir : Serbest Girişim
Free Goods nedir : Serbest Mallar
Free On Board (FOB) nedir : Güvertede Teslim Fiyatı
Free Trade Area nedir : Serbest Ticaret Bölgesi
Frictional Unemployment nedir : Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik
Full Employment nedir : Tam İstihdam
Function nedir : Fonksiyon
Fund nedir : Fon
Future Value nedir : Gelecekteki Değer
G
Game Theory nedir : Oyun Teorisi
General Budget nedir : Genel Bütçe
Global Warming nedir : Küresel Isınma
Globalization nedir : Küreselleşme
Gold Bullion Standard nedir : Altın Külçe Standardı
Gold Bullion System nedir : Altın Külçe Sistemi
Gold Exchange Standard nedir : Altın Kambiyo Standardı
Gold Exchange System nedir : Altın Kambiyo Sistemi
Gold Reserve nedir : Altın Rezervi
Gold Species Standard nedir : Altın Sikke Standardı
Gold Standard nedir : Altın Standardı
Gold nedir : Altın
Good nedir : Mal
Goods and Services nedir : Mallar ve Hizmetler
Government Bond nedir : Devlet Tahvili
Government Investment nedir : Kamu Yatırımı
Government Policy nedir : Hükümet Politikası
Government nedir : Hükümet
Gross Domestic Product (GDP) nedir : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Gross National Product (GNP) nedir : Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
Growth Rate nedir : Büyüme Oranı
Growth nedir : Büyüme
Guarantee nedir : Garanti
Guarantor nedir : Kefil
Guaranty nedir : Garanti
H
Hard Currency nedir : Sağlam Para
Hedging nedir : Riski Aktarma, Riske Karşı Korunma
High Powered Money nedir : Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para
Hoarding nedir : Gömüleme, İddihar
Household Income nedir : Hanehalkı Geliri
Households nedir : Hanehalkları
Human Capital nedir : Beşeri Sermaye
Hyperinflation nedir : Hiperenflasyon
Hypothecation nedir : İpotek
I
Illegal nedir : Yasal Olmayan, İllegal
Imperfect Competition nedir : Eksik Rekabet
Implicit Costs nedir : Örtülü Maliyetler
Import Quota nedir : İthalat Kotası
Import nedir : İthalat
In Advance nedir : Peşin
Incentive nedir : Teşvik
Income Distribution nedir : Gelir Dağılımı
Income Effect nedir : Gelir Etkisi
Income Elasticity nedir : Gelir Esnekliği
Income nedir : Gelir
Indebtedness nedir : Borçluluk
Independent Variable nedir : Bağımsız Değişken
Index nedir : Endeks
Indicator nedir : Gösterge
Indifference Curve nedir : Farksızlık Eğrisi
Indirect Tax nedir : Dolaylı Vergi, Vasıtalı Vergi
Individuals nedir : Bireyler
Induced Investment nedir : Uyarılmış Yatırım
Industrial Relations nedir : Endüstriyel İlişkiler
Industry nedir : Endüstri
Inelastic nedir : Esnek Olmayan
Infant Industry nedir : Bebek Endüstri
Inferior Goods nedir : Düşük Mallar
Inflation Rate nedir : Enflasyon Oranı
Inflation nedir : Enflasyon
Infrastructure nedir : Altyapı
Initial Capital nedir : Başlangıç Sermayesi
Innovation nedir : İcat
Input nedir : Girdi
Insolvency nedir : İflas
Installment nedir : Taksit
Insurance Policy nedir : Sigorta Poliçesi
Insurance Premium nedir : Sigorta Primi
Insurance nedir : Sigorta
Interbank Interest Rate nedir : Bankalar Arası Faiz Oranı
Interbank nedir : Bankalar arası
Interest Coupon nedir : Faiz Kuponu
Interest for Default nedir : Gecikme Faizi
Interest nedir : Faiz
Intermediary Institutions nedir : Aracı Kurumlar
Intermediate Goods nedir : Ara Mallar
International Monetary Fund (IMF) nedir : Uluslararası Para Fonu
International Trade nedir : Uluslararası Ticaret
International nedir : Uluslararası
Intrinsic Value nedir : Öz Değer
Inventory Investment nedir : Stok Yatırımı
Inventory nedir : Stok
Investment Bank nedir : Yatırım Bankası
Investment Goods nedir : Yatırım Malları
Investment nedir : Yatırım
Invisible Hand Principle nedir : Görünmez El İlkesi
Invisible Hand nedir : Görünmez El
Invoice nedir : Fatura
Invoice nedir : Fatura
Involuntary Unemployment nedir : Gayri-iradi İşsizlik
Issue of Banknotes nedir : Emisyon
Issue of Bond nedir : Tahvil Çıkarma
Iteration nedir : Yineleme
K
Kinked Demand Curve nedir : Dirsekli Talep Eğrisi
L
Label nedir : Etiket
Labor Force Participation Rate nedir : İşgücü Katılım Oranı
Labor Force nedir : İşgücü
Labor Market nedir : Emek Piyasası
Labor Union nedir : İşçi Sendikası
Labor nedir : Emek
Lagging Indicators nedir : Gecikmeli Göstergeler
Laissez Faire, Laissez Passer nedir : Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler
Land Pollution nedir : Toprak Kirliliği
Land nedir : Toprak
Lawyer nedir : Avukat
Leading Indicators nedir : Öncü Göstergeler
Leasing nedir : Kiralama
Legal Monopoly nedir : Yasal Monopol
Legal Reserve Ratio nedir : Kanuni Karşılık Oranı
Legal nedir : Resmi, Legal
Legal nedir : Yasal
Lender of Last Resort nedir : Nihai Ödünç Veren
Lender nedir : Borç Veren
Letter of Guaranty nedir : Teminat Mektubu
LIBOR (London Interbank Offer Rate) nedir : Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı
Liability nedir : Sorumluluk, Yükümlülük
Licence nedir : Lisans
Linear Relationship nedir : Doğrusal İlişki
Liquidation nedir : Tasfiye
Liquidity Trap nedir : Likidite Tuzağı
Liquidity nedir : Likidite
Lockout nedir : Lokavt
Long Run nedir : Uzun Dönem
Long Term nedir : Uzun Dönem
Lorenz Curve nedir : Lorenz Eğrisi
Loss nedir : Zarar
Luxury Goods nedir : Lüks Mallar
M
Macroeconomics nedir : Makro Ekonomi
Major nedir : Büyük
Majority Voting nedir : Oy Çokluğu
Majority nedir : Çoğunluk
Manifest nedir : Manifesto
Manipulation nedir : Manipülasyon
Manufacturing Goods nedir : Mamul Mallar
Margin nedir : Marj, Uç
Marginal Cost nedir : Marjinal Maliyet
Marginal Propensity to Concume nedir : Marjinal Tüketim Eğilimi
Marginal Propensity to Import nedir : Marjinal İthalat Eğilimi
Marginal Propensity to Save nedir : Marjinal Tasarruf Eğilimi
Marginal Revenue nedir : Marjinal Gelir
Marginal Tax Rate nedir : Marjinal Vergi Oranı
Marginal Utility nedir : Marjinal Fayda
Marginalism nedir : Marjinalizm
Market Analysis nedir : Piyasa Analizi
Market Clearing Price nedir : Denge Fiyatı
Market Demand Curve nedir : Piyasa Talep Eğrisi
Market Economies nedir : Piyasa Ekonomileri
Market Equilibrium nedir : Piyasa Dengesi
Market Failure nedir : Piyasa Başarısızlığı
Market Mechanism nedir : Piyasa Mekanizması
Market Period nedir : Çok Kısa Dönem
Market Price nedir : Piyasa Fiyatı
Market Risk Premium nedir : Piyasa Risk Primi
Market Supply Curve nedir : Piyasa Arz Eğrisi
Market System nedir : Piyasa Sistemi
Market nedir : Pazar, Piyasa
Marketing nedir : Pazarlama
Mark-up nedir : Kâr Marjı
Mass Production nedir : Seri Üretim, Kitle Üretimi
Maturity Date nedir : Ödeme Tarihi
Maturity nedir : Vade Sonu
Maximization nedir : Maksimizasyon
Maximum nedir : Maksimum
Medium of Exchange nedir : Mübadele Aracı
Mercantilism nedir : Merkantilizm
Merchandise nedir : Ticari Eşya, Emtia, Mal
Merchant nedir : Tüccar
Microeconomics nedir : Mikro Ekonomi
Minimization nedir : Minimizasyon
Minimum nedir : Minimum
Minor nedir : Küçük
Minority nedir : Azınlık
Mint nedir : Darphane
Mixed Economy nedir : Karma Ekonomi
Mobility nedir : Akıcılık, Hareketlilik
Model nedir : Model
Monetarism nedir : Parasalcılık
Monetary Authority nedir : Para Otoritesi
Monetary Base nedir : Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para
Monetary Policy nedir : Para Politikası
Monetary Transmission nedir : Parasal Aktarım
Monetary Union nedir : Parasal Birlik
Monetary Unit nedir : Para Birimi
Money Bills nedir : Kağıt Paralar
Money Demand nedir : Para Talebi
Money Illusion nedir : Para Yanılgısı
Money Issued nedir : Emisyon
Money Market nedir : Para Piyasası
Money Multiplier nedir : Para Çarpanı, Para Çoğaltanı
Money Order nedir : Havale Emri
Money Supply nedir : Para Arzı
Money nedir : Para
Monometalism nedir : Tek Metal Para Sistemi
Monopoly Power nedir : Monopol Gücü
Monopoly nedir : Monopol, tekel
Moratorium nedir : Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe
Mortgage Agreement nedir : Konut Kredisi Sözleşmesi
Mortgage nedir : Konut Kredisi
Multicollinearity nedir : Çoklu Bağlantı
Multiplier nedir : Çarpan, Çoğaltan
N
National Bank nedir : Ulusal Banka
National Income (NI) nedir : Milli Gelir (MG)
National Monetary Unit nedir : Ulusal Para Birimi
Natural Monopoly nedir : Doğal Monopol
Nature nedir : Doğa
Near Money nedir : Para Benzeri
Needs nedir : İhtiyaçlar
Negative Externalities nedir : Negatif Dışsallıklar
Net Domestic Assets nedir : Net İç Varlıklar
Net Foreign Assets nedir : Net Dış Varlıklar
Net Investment nedir : Net Yatırım
Neutral nedir : Yansız, Nötr
Noise Pollution nedir : Gürültü Kirliliği
Nominal GDP nedir : Nominal GSYİH
Nominal GNP nedir : Nominal GSMH
Nominal Income nedir : Nominal Gelir
Nominal Price nedir : Nominal Fiyat
Nominal Rate of Interest nedir : Nominal Faiz Oranı
Nominal Value nedir : Nominal Değer, İtibari Değer
Nominal Wage nedir : Nominal Ücret
Nominal Yield nedir : Nominal Getiri
Nominal nedir : Nominal
Nondurable Goods nedir : Dayanıksız Mallar
Nonlinear Relationship nedir : Doğrusal Olmayan İlişki
Non-Profit Corporation nedir : Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş
Normal Goods nedir : Normal Mallar
Normal Profit nedir : Normal Kâr
Normative Economics nedir : Normatif Ekonomi
Notice nedir : Tebligat
Nucleer Energy nedir : Nükleer Enerji
O
Office nedir : Büro
Official Rate nedir : Resmi Kur
Official nedir : Resmi
Off-Shore Banking nedir : Kıyı Bankacılığı
Off-Shore nedir : Kıyı
Oil nedir : Petrol
Oligopol nedir : Oligopol
Oligopolistic Market nedir : Oligopol Piyasası
Oligopoly nedir : Oligopol
Open Market Operations (OMO) nedir : Açık Piyasa İşlemleri (APİ)
Open Market Purchases nedir : Açık Piyasa Alımları
Open Market Sales nedir : Açık Piyasa Satışları
Opportunity Cost nedir : Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet
Opportunity nedir : Fırsat
Optimum Resource Allocation nedir : Optimal Kaynak Dağılımı
Option nedir : Seçenek
Order of Payment nedir : Ödeme Emri
Order nedir : Sipariş
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) nedir : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Organization nedir : Organizasyon, Kuruluş
Output nedir : Çıktı
Overdue nedir : Vadesi Geçmiş
Overemployment nedir : Aşırı İstihdam
Overnight Interst Rate nedir : Gecelik Faiz Oranı
Overvalued nedir : Aşırı Değerli
Owner’s Equity nedir : Öz Sermaye
P
Paper Money nedir : Kağıt Para
Par Value nedir : Nominal Değer, İtibari Değer
Parity nedir : Parite, Kur
Partial Equilibrium Analysis nedir : Kısmi Denge Analizi
Partnership nedir : Ortaklık
Patent Right nedir : Patent Hakkı
Patent nedir : Patent
Payee nedir : Kendisine Ödeme Yapılan Kişi
Payer nedir : ÖdemeYapan Kişi
Penalty nedir : Ceza
Pension Fund nedir : Emekli Sandığı
Per Capita Income nedir : Kişi Başına Düşen Gelir
Per Capita Income nedir : Kişi Başına Gelir
Per Capita Output nedir : Kişi Başına Üretim
Per Capita nedir : Kişi Başına
Permanent Income nedir : Sürekli Gelir
Permit nedir : İzin, Ruhsat
Personel Income nedir : Kişisel Gelir
Petroleum nedir : Petrol
Phase nedir : Faz, Evre
Physical Assets nedir : Fiziki Varlıklar
Physical Capital nedir : Fiziki Sermaye
Policy nedir : Politika
Pollution nedir : Kirlilik
Population nedir : Nüfus
Portfolio nedir : Portföy
Positive Economics nedir : Pozitif Ekonomi
Preference nedir : Tercih
Premium nedir : Prim
Present Value nedir : Bugünkü Değer
Present Value nedir : Şimdiki Değer
Price Ceiling nedir : Tavan Fiyat
Price Control nedir : Fiyat Kontrolü
Price Discrimination nedir : Fiyat Farklılaştırma
Price Discrimination nedir : Fiyat Farklılaştırması
Price Floor nedir : Taban Fiyat
Price Freeze nedir : Fiyatların Dondurulması
Price Maker nedir : Fiyat Koyucu
Price Rigidity nedir : Fiyat Katılığı
Price Taker nedir : Fiyat Kabullenici
Price nedir : Fiyat
Price-Earning Ratio nedir : Fiyat-Kazanç Oranı
Primary Market nedir : Birincil Piyasa
Principal nedir : Ana Para
Principle of Invisible Hand nedir : Görünmez El İlkesi
Principle nedir : İlke, Prensip
Private Bank nedir : Özel Banka
Private Company nedir : Özel Şirket
Private Enterprise nedir : Özel Girişim
Private Goods nedir : Özel Mallar
Private Investment nedir : Özel Sektör Yatırımı
Private Ownership nedir : Özel Mülkiyet
Private Sector nedir : özel Sektör
Privatization nedir : Özelleştirme
Producer Price Index (PPI) nedir : Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
Producer Surplus nedir : Üretici Artığı
Producer nedir : Üretici
Product Differentiation nedir : Ürün Farklılaştırma
Product Differentiation nedir : Ürün Farklılaştırması
Product nedir : Ürün
Production Function nedir : Üretim Fonksiyonu
Production Possibility Frontier (PPF) nedir : Üretim İmkanları Sınırı
Production nedir : Üretim
Profit and Loss Sharing Certificate nedir : Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Profit Distribution nedir : Kâr Dağıtımı
Profit nedir : Kâr
Progressive Tariff nedir : Artan Oranlı Tarife
Progressive Taxes nedir : Artan Oranlı Vergiler
Property Ownership nedir : Mal Varlığı
Property Rights nedir : Mülkiyet Hakları
Property nedir : Mal, Mülk
Proprietor nedir : Mülk Sahibi
Protectionist nedir : Korumacı, Himayeci
Provision nedir : Provizyon, Hüküm
Proxy Variable nedir : Temsili Değişken, Kukla Değişken
Public Choice nedir : Kamu Tercihi
Public Company nedir : Halka Açık Şirket
Public Enterprise nedir : Kamu Girişimi
Public Finance nedir : Kamu Maliyesi
Public Goods nedir : Kamusal Mallar
Public Interest nedir : Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı
Public Offering nedir : Halka Arz
Public Ownership nedir : Kamu Mülkiyeti
Public Sector nedir : Kamu Sektörü
Public nedir : Halk, Kamu
Publicly Owned Company nedir : Halka Açık Şirket
Purchasing Power Parity (PPP) nedir : Satın Alma Gücü Paritesi
Q
Quantitative Quota nedir : Miktar Kotası
Quantity Demanded nedir : Talep Edilen Miktar
Quantity Supplied nedir : Arz Edilen Miktar
Quantity Theory of Money nedir : Paranın Miktar Teorisi
Quantity nedir : Miktar
Quota nedir : Kota
Quotation nedir : Kotasyon (Fiyat)
R
Rate nedir : Oran
Ratio nedir : Oran
Real Economy nedir : Reel Ekonomi
Real GDP nedir : Reel GSYİH
Real GNP nedir : Reel GSMH
Real Income nedir : Reel Gelir
Real Rate of Interest nedir : Reel Faiz Oranı
Real Wage nedir : Reel Ücret
Real Yield nedir : Reel Getiri
Real nedir : Reel
Recession nedir : Daralma
Regressive Taxes nedir : Azalan Oranlı Vergiler
Relative Price nedir : Nispi Fiyat
Rent nedir : Rant
Rent-Seeking nedir : Rant Kollama
Reserve Money nedir : Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para
Resources nedir : Kaynaklar
Revaluation nedir : Revalüasyon
Revenue nedir : Hasılat
Risk nedir : Risk
Rival Goods nedir : Rakip Mallar
S
Saving nedir : Tasarruf
Scarce Goods nedir : Kıt Mallar
Scarcity nedir : Kıtlık
Secondary Market nedir : İkincil Piyasa
Share nedir : Hisse Senedi
Short Run nedir : Kısa Dönem
Short Term nedir : Kısa Dönem
Shortage nedir : Kıtlık
Shutdown Point nedir : Kapanma Noktası
Silver nedir : Gümüş
Socialism nedir : Sosyalizm
Socialist System nedir : Sosyalist Sistem
Socialist nedir : Sosyalist
Society nedir : Toplum
Soil Pollution nedir : Toprak Kirliliği
Specialization nedir : Uzmanlaşma
Speculation nedir : Spekülasyon
Speculator nedir : Spekülatör
Spillover Effect nedir : Yayılma Etkisi
Stability nedir : İstikrar
Stabilization nedir : Stabilizasyon
Stagnation nedir : Durgunluk
Static Equilibrium Analysis nedir : Statik Denge Analizi
Stock nedir : Hisse Senedi
Store of Value nedir : Servet Biriktirme, Tasarruf Etme
Strike nedir : Grev
Structural Unemployment nedir : Yapısal İşsizlik
Substitute Goods nedir : İkame Mallar, Rakip Mallar
Substitution Effect nedir : İkame Etkisi
Substitution nedir : İkame
Supply Curve nedir : Arz Eğrisi
Supply Law nedir : Arz Kanunu
Supply of Money nedir : Para Arzı
Supply Price nedir : Arz Fiyatı
Supply nedir : Arz
Surplus nedir : Fazla, Artık
Sustainable Development nedir : Sürdürülebilir Kalkınma
System nedir : Sistem
T
Tariff nedir : Tarife
Tariff nedir : Tarife
Tax Burden nedir : Vergi Yükü
Tax Cut nedir : Vergi İndirimi
Tax Free nedir : Vergiden Muaf
Tax nedir : Vergi
Taxation nedir : Vergileme
Technical Analysis nedir : Teknik Analiz
Technical Efficiency nedir : Teknik Etkinlik
Technological Change nedir : Teknolojik Değişme
Technology nedir : Teknoloji
Terms of Trade nedir : Ticaret Haddi
Theory nedir : Teori
Time Deposit nedir : Vadeli Mevduat
Total Cost nedir : Toplam Maliyet
Total Revenue nedir : Toplam Hasılat
Total nedir : Toplam
Trade nedir : Ticaret
Trader nedir : Tüccar
Transaction Costs nedir : İşlem Maliyetleri
Transfer Payments nedir : Transfer Ödemeleri
Treasury Bill nedir : Hazine Bonosu
Trust nedir : Tröst
U
Uncertainty nedir : Belirsizlik
Underdeveloped Country nedir : Kalkınmamış Ülke
Underemployment nedir : Eksik İstihdam
Unemployment Rate nedir : İşsizlik Oranı
Unemployment nedir : İşsizlik
Union nedir : Sendika
Unit of Account nedir : Hesap Birimi
United Nations (UN) nedir : Birleşmiş Milletler
Util nedir : Fayda Birimi
Utilitarianism nedir : Faydacılık
Utility nedir : Fayda
Utopian Socialism nedir : Ütopyacı Sosyalizm
V
Value Added Tax nedir : Katma Değer Vergisi
Value Added nedir : Katma Değer
Value of the Marginal Product (VMP) nedir : Marjinal Ürün Değeri
Variable Costs nedir : Değiken Maliyetler
Voluntary Unemployment nedir : İradi İşsizlik
W
Wage Discrimination nedir : Ücret Ayırımcılığı
Wage nedir : Ücret
Wants nedir : İstekler
Water Pollution nedir : Su Kirliliği
Welfare Economics nedir : Refah Economisi
Welfare nedir : Refah
Worker nedir : İşçi
World Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development) nedir : Dünya Bankası
World Economy nedir : Dünya Ekonomisi
World Tourism Organization (WTO) nedir : Dünya Turizm Örgütü
World Trade Organization (WTO) nedir : Dünya Ticaret Örgütü
Y
Year nedir : Yıl
Yearly nedir : Yıllık
Yield nedir : Getiri, Kazanç, Ürün

BESTE PARK-TEL